Решават проблема на "АЕS Гълъбово" с временен далекопровод

Решават проблема на "АЕS Гълъбово" с временен далекопровод

Заместващ електропровод ще свърже ТЕЦ "AES Гълъбово" с електроп-реносната система на страната, каза по време на парламентарния конт-рол в петък министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той отговори на питането на съпредседателя на "Синята коа-лиция" Мартин Димитров. Временното съоръжение ще струва 5 млн. ле-ва и с изграждането му ще се осигури включването в срок на новата цен-трала след влизането й в експлоатация. По този начин ще отпадне опас-ността от плащането на неустойки на AES заради забавяне на свързване-то. Всички съоръжения на територията на община Симеоновград вече са изградени, но община Гълъбово води дела за размера на обезщетението. В момента те са висящи във Върховния административен съд, поясни министърът. Припомняме, че община Гълъбово поиска 27 млн. лева за учредяване на сервитут върху общинска земя. Това блокира издаването на строителни книжа от страна на НЕК за изграждането на присъедини-телните съоръжения. Разликата между исканото от общината обезщете-ние и предлаганото от НЕК е около 500 пъти, стана ясно още от парла-ментарната трибуна. Според общината строителството ще засегне 460 дка площ и е поискала за тях по 60 лв. за квадратен метър сервитут. НЕК обжалва и на първа инстанция съдът определи, че засегнатите пло-щи са приблизително 43 дка, а стойността на дължимото обезщетение е около 170 хиляди лева. След като ВАС се произнесе окончателно, НЕК ще започне за придобива вещни права за изграждане на трасетата и ще получи от Министерството на регионалното развитие и благоустройст-вото разрешение за строеж на енергийните обекти. По думите на минис-тър Трайков, от влизането в сила на обжалваните актове до реалното из-граждане на линейните обекти ще минат минимум шест месеца. За да се избегне това забавяне и да се осигури присъединяването на новата мощ-ност в срок, НЕК и AES са разработили съвместен проект за изграждане на заместваща връзка - 400 киловолта, за което от МРРБ е издадено не-обходимото разрешение. Министър Трайков нарече стойността на съо-ръжението "грешни пари", но поясни, че след разрешаването на пробле-ма и построяването на постоянната връзка на топлоцентралата с елект-ропреносната мрежа, заместващата връзка ще бъде демонтирана и изпо-лзваните материали ще могат да бъдат употребени от НЕК. Строителна-та площадка е открита на 14 януари тази година и се очаква работата по изграждането на временната връзка да приключи до края на март.

   

0 коментарa

Виж още