Решенията в бюджет 2010г

Решенията в бюджет 2010г

Депутатите приеха член 1, алинея 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година по приходи на обща сума 17 142 083, 4 хил. лева. Данъчни приходи 15 377 602,3 хил. лева, корпоративен данък -1 673 267.3 хил. лева. Разходи – 8 065 973.9 хил. лева, текущи разходи – 6 805 440.0 хил. лева, издръжка – 2 145 293.4 хил. лева. Утвърденото бюджетно салдо на републиканския бюджет за 2010 година е в размер на минус 1 516 609.2 хил. лева. То ще бъде финансирано от външно финансиране, вътрешно финансиране, постъпления от приватизация и други. Депутатите приеха предложението за увеличаването на средствата за здравеопазване със 70 млн. лв. С приемането на тази част от бюджета депутатите приеха и да се намалят разходите за БАН от 10 млн. лв. и да се прехвърлят към Държавен фонд „Земеделие”. Бюджетът на Народното събрание е както следва: приходи – 3 000,0 хил. лв.; разходи – 53 000,0 хил. лв. и трансфери – 50 000, 0 хил. лв. Депутатите приеха и бюджетите на общините за 2010 г. Общата сума за делегираните от държавата дейности към общините са 1 876 907,6 хил. лв. Народните представители решиха как да става разпределянето на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините. Според записаното в закона субсидията ще се разпределя както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто. Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за общините се разпределя по тримесечия както следва: първо тримесечие – 20 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 30 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто. Общата изравнителна субсидия ще се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 31 юли останалите 50 на сто. Средствата за зимното поддържане и снегопочистване ще се разпределят до 20 януари в размер на 75 на сто и до 30 октомври останалите 25 на сто. Депутатите приеха спорния член 17 от Закона за държавния бюджет, който позволява на кабинета „Борисов” да може да намали нелихвените разходи под утвърдения размер при икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното. Два пъти гласуваха народните представители по предложението на РЗС да се намали бюджетът на президентството с 1 млн. лева. И двата пъти то не бе прието. Не мога да разбера защо колегите от ГЕРБ, които бяха добронамерено настроени към това наше предложение, сега се обърнаха на 180 градуса и гласуваха против, каза председателят на ПГ на РЗС Яне Янев. Той подчерта, че РЗС днес е оттеглила повече от 30 свои предложения. Янев заяви, че става дума за президентската институция и за един милион лева. Отпадна възможността за продажба на държавни ценни книжа на граждани. Депутатите гласуваха за отпадане на предложението, което беше за емисия на облигации с целево предназначение за инвеститори-физически лица с доходност до 2 пункта над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа и в обеми до 20 на сто от общия размер на емисиите на държавните ценни книжа за бюджетната година. Депутатите приеха Министерски съвет да може да даде право на Държавен фонд „Земеделие”, респективно на Разплащателната агенция, да извършва през 2010 г. допълнителни плащания в областта на земеделието. Доплащанията могат да са по национални програми, помощи и национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2010 г., в размер на 150 млн. лв., при условие, че не се влошава утвърденото с бюджетно салдо по републиканския бюджет. Депутатите не приеха предложението издръжката на децата с увреждания в семейна среда да е същата като тази в социалните домове. Предложението е на депутатите от Коалиция за България Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Досега 70% от минималната работна заплата се даваха на семейство, в което се отглежда дете с увреждане. Издръжката на децата в социалните домове е в пъти по-голяма. Остава данъчното облекчение за младите семейства с ипотека, приеха депутатите при гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.В закона бе записано, че местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства като приспадат от сумата от годишната данъчна основа направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това ще става при условие, че: договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице или съпругът (съпругата); данъчно задължените лица не са навършили 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единственото за семейството през данъчната година. Депутатите решиха още физическо лице, което е задължено, но не декларира или декларира невярно информация за доходите си, да се наказва с глоба в размер на 10 на сто от декларираната сума. При повторно нарушение глобата е в размер на 15 на сто от декларираната сума.

   

0 коментарa

Виж още