РЗИ Стара Загора започва дейност по програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства”

РЗИ Стара Загора започва дейност по програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства”

Регионална здравна инспекция – Стара Загора в партньорство с община Стара Загора, РИО на МОМН, директори на учебни заведения, училищни медицински специалисти, училищни настоятелства и други, стартира дейност по детската компонента на програма СИНДИ “Здрави деца в здрави семейства” в община Стара Загора. Целта на програмата е подобряване на здравето и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни заболявания при децата. Това може да се постигне чрез работа за здравословни промени в начина на живот, своевременно лечение на възникнали заболявания и оптимизиране на средата с участието на всички обществени структури и организации, и най-вече на населението като цяло. Стратегиите за постигане на целите на програмата включват: • Повишаване нивото на здравни знания и развиване на умения у учениците за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот. • Активизиране ролята на семейството в изграждането на поведение за здраве у децата. • Изграждане на капацитет за профилактика у професионалистите и партньорите, както и единен подход към възникналите проблеми. • Разработване на ръководства и ръководни принципи за утвърждаване на здравословни практики. • Мобилизиране на училищната общност и други обществени структури за дейности по изграждане на поведение у децата, укрепващо здравето в училищата и семействата. • Изграждане на здравословна училищна среда, съдействаща промоция на здравето. • Създаване на база данни за здравното състояние на детското население; мониторинг на промените в начина на живот, изследвания и оценка. Ключовите области за интервенция включват поведенческите фактори на риска за здравето нездравословно хранене, ниска двигателна активност, тютюнопушене и консумация на алкохол, биологичните фактори на риска за здравето артериална хипертония, наднормено тегло и затлъстяване, и други. Групите за интервенция включват ученици на възраст 14 – 18 години, учители и родители. Мястото на интервенция е училището. Партньори в изпълнението на дейностите по програмата ще бъдат община Стара Загора, РИО на МОМН, МФ на ТУ, МБАЛ, МЦ и ОПЛ, училищата, училищните настоятелства, БМЧК, НПО, спортни и туристически организации и други. Основните стъпки на програмата по протокола на детската СИНДИ включват провеждане на базисно изследване на ученици от възрастовата група 14 – 18 год., обработка и анализ на данните, разработка на профилактична програма, утвърждаване на програмата от Общински съвет – Стара Загора и старт на интервенционните дейности. През месец ноември ще се проведе насочено изследване на носителството на фактори на риска за здравето сред ученици от 8-ми до 11-ти клас и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот. За целта са избрани три учебни заведения в гр. Стара Загора - СОУ «Максим Горки», СОУ «Васил Левски» и СОУ «Иван Вазов». Очакваните данни ( за над 700 деца) ще бъдат представителни по възраст и пол за общия брой деца от целевата възрастова група от община Стара Загора. Проучването включва анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник, измервания на ръста, теглото и артериалното налягане. РЗИ – Стара Загора отпечата необходимия брой въпросници. Проучването ще се извърши от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети на учебните заведения под методичното ръководство на лекарите, работещи към Община – Стара Загора и със съдействието на РЗИ – Стара Загора. Събирането и въвеждането на данните от проучването ще се осъществи от РЗИ – Стара Загора. Информацията от изследването ще бъде обработена в НЦОЗА, с помощта на специализирания пакет SPSS for Windows. Анализът на данните и разработването на интервенционна програма ще се извърши от РЗИ – Стара Загора под методичното ръководство на експерти от НЦОЗА и ще бъде предложена за приемане от Общински съвет – Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още