РИОКОЗ – СТАРА ЗАГОРА ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДПРИЕМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

РИОКОЗ – СТАРА ЗАГОРА ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДПРИЕМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

За периода 27.12.2010 до 06.01.2011 г. са регистрирани 299 случая на вирусен хепатит. От извършените епидемиологични проучвания на заболелите липсват данни за епидемична връзка на професионален или териториален принцип. Всички те са с различни професии и живеят в различни райони на град Стара Загора и областта. Голяма част са с професии, свързани с общуване и работа с голям брой хора – продавач-консултанти в молове и частни фирми, шофьори, служители в администрации и банки, медицински работници, строители, учители, ученици. Ежедневно на всеки новоприет се извършва епидемиологично проучване, като се търсят насочено данни за източник на заболяването. Осъществява се контрол за предприетите мерки от ОПЛ за наблюдение и изследване на контактните лица. Инспектори от всички отдели на РИОКОЗ – Стара Загора извършват своевременно проверки в обектите за производство и търговия с храни, заведенията за обществено хранене, детски и учебни заведения, организирани колективи, в които са регистрирани случаи на заболели от остър вирусен хепатит тип А. Акценти при контрола са: o мерките спрямо контактните лица o личната хигиена на персонала - условия за измиване на ръцете, а в определени обекти – дезинфекция на ръцете o осигуряване на течни сапуни и еднократни кърпи за подсушаване на ръцете o осигуряване на условия за измиване на ръцете на децата и учениците o стриктното спазване на дезинфекционния режим o използване на биоцидни препарати, разрешени за употреба от МЗ. Приготвяне на разтвори следва да бъде съобразено с указанието на производителя, посочено върху опаковката. Разпространяват се здравно-просветни материали, провеждат се разяснителни срещи в организирани колективи. От 3 до 6 януари 2011 г. са извършени 55 проверки в големи обекти за обществено хранене – ученически столове, хранителни блокове към детски заведения, работническите столове в комплекс „Марица изток” и заведенията за обществено хранене на територията на комплекса, големите вериги за търговия с храни. Издадени са предписания за преустановяване на прекия достъп на клиентите до непакетирани хранителни стоки. Там, където това е неосъществимо, тези продукти се предоставят от определено лице от персонала. Контролът е обективизиран чрез лабораторни анализи – взети са 106 проби от технологично оборудване и ръце на персонал и 33 проби готови ястия. За същия период са проверени 37 учебни заведения и 15 детски заведения в гр. Стара Загора. На всички фирми, регистрирани в област Стара Загора за извършване транспортиране на хора, в т.ч. работещите в комплекс „Марица изток”, са издадени предписания за провеждане на дезинфекция на транспортните средства от лицензирани фирми. Продължават проверките на работните места в комплекс „Марица изток”, където има регистрирани случаи на заболели: o дават се указания за необходимите мерки спрямо контактните o взети са проби за лабораторен анализ на вода, използвана за миене и къпане o взети са проби за лабораторен анализ на минерална вода, използвана за пиене С писмо до председателя на Асоциацията на ОПЛ бе обърнато внимание активно да се търси и диагностицира вирусен хепатит при начални симптоми на простудни заболявания и смущения на храносмилателната система. Уведомително писмо за създадената епидемична обстановка е изпратено до РЗОК – Стара Загора. РИОКОЗ - Стара Загора, чрез уведомително писмо до началника на РИО на МОМН, разпространи да всички училища на територията на областта здравно - информационна листовка с мерките за профилактика на вирусния хепатит. С цел повишаване на здравните знания на населението на сайта на РИОКОЗ – Стара Загора е публикуван тематичен материал. Информация за заболяването е предоставена под формата на листовки за общините в област Стара Загора. Оказва се текущо методична помощ на служби по трудова медицина и се предприемат съвместно допълнителни профилактични мерки. Епидемиологичните проучвания, проверките и лабораторните изследвания продължават. СЪВЕТИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО: КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А? Предпазването от вирусен хепатит А е възможно в голяма степен и се осъществява чрез спазване на стриктна лична хигиена и спазване на обществените санитарно-хигиенни норми, осъществяване на карантинни и противоепидемични мерки в случаите на регистриран хепатит А и чрез прилагането на специфична профилактика-ваксини:  Спазване на добра лична хигиена и на обществените санитарно-хигиенни норми: - най-елементарната и ефективна профилактична мярка е старателното измиване на ръцете с топла вода и сапун преди и след ползване на тоалетна, след смяна на пелени, преди хранене или обработка на храна; - избягване на заведения за обществено хранене със съмнителна хигиена; - грижливо измиване на плодовете и зеленчуците преди консумацията им в суров вид; - избягване консумацията на сурова риба, рибни продукти и морски деликатеси със съмнителен произход; - избягване консумацията на съмнителна храна и напитки при пътуване в страна с нисък социален стандарт и лоши хигиенни условия; - неизползване на вода за пиене от съмнителни водоизточници и замърсени водоеми за спорт, риболов, къпане - осигуряване на плътно затваряне на съдовете за смет; редовно извозване на отпадъците; - контрол над добрата хигиена на работещите в заведенията за обществено хранене  Карантинни и противоепидемични мерки при регистриране на случай на вирусен хепатит А: - провежда се епидемиологично проучване и се вземат противоепидемични мерки за избягване разпространяването на инфекцията; - провежда се проверка и изследване на "заподозрените" водни източници или заведения за хранене, както и на близките на заболелия; - в дома на болния и в транспортното средство, което е използвал, се провежда дезинфекция; - болният се изолира в специализирано отделение или болнично заведение  Специфична профилактика - тя се осъществява с ваксина (синтетична, рекомбинантна, не съдържаща живи вируси, но стимулираща изработването в организма на защитни антитела срещу вируса на хепатит А). Понастоящем ваксината среща хепатит А не е включена в задължителния имунизационен календар на Р.България. Ваксината против хепатит А се прилага по схема. Ваксината може да се прилага едновременно с други ваксини. Защитни антитела се откриват около 2 до 4 седмици след прилагането на първата доза от ваксината. За да бъде ефективна тя трябва да се приложи преди контакта с вируса, а не след това. Хората, преболедували от хепатит А, имат естествен доживотен имунитет срещу заболяването и ваксинирането им не е необходимо дори ако попадат в групата на рискови контингенти за заболяване от вирусен хепатит тип А.

   

0 коментарa

Виж още