РИОСВ-Бургас засили контрола върху замърсяванията по пътищата

РИОСВ-Бургас засили контрола върху замърсяванията по пътищата

През януари бяха извършени проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци на пътищата от републиканската и общинска пътни мрежи, населените места и Гранично контролно-пропускателните пунктове /ГКПП/ във всичките 15 общини в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас. Дадени са предписания на Областно пътно управление /ОПУ/ и общините за почистване на констатираните замърсявания, за допълнително поставяне на съдове за отпадъци на определени места, за събиране и транспортиране на отпадъка, със съответните срокове за изпълнение. Общите констатации от извършените проверки са, че пътищата са в незадоволително състояние, а замърсяванията с отпадъци са концентрирани основно около населените места. Тази тенденция се наблюдава не само в районите, където все още не са въведени системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Анализирайки причините, довели до това замърсяване, РИОСВ-Бургас предприема действия за предотвратяване и ограничаване на замърсяванията чрез постоянен контрол и изискване на периодична информация за предприетите от общините и ОПУ мерки по отношение замърсяването на пътищата и населените места с битови и строителни отпадъци. От началото на 2012 г. започнаха пробовземанията на отпадъчни води за периода на първото полугодие. Взети са три броя водни проби за физико-химичен анализ – две от колектори на гр. Малко Търново и една от “Вая-96”ООД. Експерти от РИОСВ-Бургас взеха участие в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). При обхода по маршрутите по време на преброяването не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите на защитените територии. През миналия месец беше съставен един акт за неизпълнение на предписание и бяха издадени пет наказателни постановления общо за 13 500 лева.

   

0 коментарa

Виж още