РИОСВ - Пловдив извърши проверка на Газоснабдителна станция в село Бенковски

РИОСВ - Пловдив извърши проверка на Газоснабдителна станция в село Бенковски

Междуведомствена комисия, председателствана от експерт от РИОСВ-Пловдив, извърши проверка по спазване на условията в разрешителното за експлоатация на Газоснабдителна станция в с. Бенковски, собственост на «Ви-газ България» ЕАД. Станцията е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал. Комисията, в която освен РИОСВ-Пловдив участваха представители на ІІ РС «БПЗН», ОУ «ПБЗН», Инспекцията по труда в Пловдив и от община «Марица» провери дали експлоатацията на обекта отговаря на условията в издаденото разрешително. Експертите направиха обстоен преглед на мерките за безопасност, физически оглед на съоръженията и системите за безопасност в Газоснабдителната станция и проверка на изпълнението на условията в Разрешителното за експлоатация. Констатацията на комисията е, че операторът е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (пропан бутан). На територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив осем прредприятия са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал, които се проверяват ежегодно, а седем са с нисък рисков потенциал. Приемането от Европейската комисия на специализирана нормативна уредба за контрол на опасностите от големите промишлени аварии е резултат от серия инциденти в края на миналия век в големи промишлени обекти в Западна Европа с човешки жертви и сериозни щети за околната среда. През 1982 г е приета Директива, която регламентира изискванията за безопасност, известна като Директива Севезо, която е актуализиран няколко пъти. Изискванията на Директива Севезо и корегиращите я нормативни актове са траспонирани в Закона за опазване на околната среда и в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, или за ограничаване на последствията от тях.

   

0 коментарa

Виж още