РИОСВ – София затвори незаконна площадка за излезли от употреба моторни превозни средства

РИОСВ – София затвори незаконна площадка за излезли от употреба моторни превозни средства

Със Заповед на Директора на РИОСВ-София експерти от столичната екоинспекция затвориха незаконна площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, намираща се в гр. Елин Пелин. Оператор на площадката е фирма „Меркс” ЕООД. На 30.06.2011 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ – София, инспектори на СПИП – ОДМВР – София и инспектори на РУП Елин Пелин на фирма „Меркс” ЕООД. На проверката е констатирано, че дружеството не притежава необходимите документи за извършваните от нея дейности с отпадъци и няма сключени договори с лицензирани фирми за генерираните отпадъци. Нарушенията са в разрез с изискванията на Закона по управление на отпадъците. Установено е още, че площадката не отговаря на изискванията за извършването на този вид дейност. При приемане на ИУМПС се издава Удостоверение за дерегистрация на МПС без фирмата да притежава необходимото разрешително за това. Дадено е задължително предписание, за незабавно преустановяване на дейността по събиране и разкомплектоване на ИУМПС. При направени последващи проверки е констатирано, че предписанието не е спазено. РИОСВ-София е уведомила началника на РУП-Елин Пелин, както и кмета на общ. Елин Пелин за влязлата в сила Заповед.

   

0 коментарa

Виж още