Сключен договор за потребителски кредит ще може да се анулира в срок от 14 дни

Сключен договор за потребителски кредит ще може да се анулира в срок от 14 дни

В срок от 14 календарни дни потребителят ще може, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор за кредит. Това предвижда утвърденият от правителството проект на Закон за потребителския кредит, съобщиха от Правителствената информационна служба. С него ще бъдат въведени изискванията на Директива 2008/48/ЕО, относно договорите за потребителски кредит. Целта е защита на потребителите и равноправни условия за получаването на заеми. Приемането на нов закон е свързано с нарастването на броя и разнообразието на предлаганите кредитни продукти, включително и предоставянето на финансови услуги чрез съвременните средства за комуникация. Законът ще се отнася за кредитите от 400 лв. до 147 000 лв. В момента нормативната уредба регламентира потребителските заеми от 400 лв. до 40 000 лв. Потребителите, които в 14-дневен срок се откажат от сключения договор, ще връщат на кредитора главницата и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на възстановяване на главницата. Те трябва да направят това без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. По този начин се счита, че правото на отказ предоставя по-голяма възможност на потребителя да обмисли решението си за вземане на потребителски кредит и за по голяма защита на неговите интереси. С новия закон ще бъде въведена стандартизирана форма за предоставяне на преддоговорна информация – т. нар. „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит”. Всички кредитори задължително трябва да предоставят този формуляр преди сключване на договора за кредит. Чрез него потребителите ще могат да сравняват по-лесно предлаганите им условия от кредиторите, включително и в различните държави-членки. Заедно с преддоговорната информация, кредиторите е необходимо да дадат и екземпляр от проекта на договор за потребителски кредит. Разширяват се и задължителните реквизити, които договорите трябва да съдържат, като например условията за прилагане и промяна на лихвения процент в случаите, в които той не е фиксиран. Договорите трябва да съдържат и предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските, клауза за правото на отказ от договора за кредит, срокът и условията за упражняването му. В документа изрично е необходимо да са посочени и извънсъдебните способи за решаване на спора. За първи път в българското законодателство се въвежда и задължението на кредитора да извършва оценка на кредитоспособността на потребителя. За целта кредиторът трябва да извърши справка в Централния кредитен регистър или друга база данни, използвана у нас за оценка на кредитоспособността на потребителите. При трансгранично кредитиране финансовите институции от други държави-членки ще имат достъп и ще могат да ползват базата данни, използвана у нас, за оценка на кредитоспособността на кандидатите. Проектозаконът предвижда разпоредбите за преддоговорната информация, оценката на кредитоспособността на потребителите и разпоредбите по отношение на рекламата да се прилагат и за договорите за кредит, обезпечени с ипотека, договорите за кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот, включително и за сграда, която е построена или предстои да бъде построена. С новия закон се предоставя и правото на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията по договора, като кредиторът не може да откаже предсрочното им погасяване. Контролът по прилагането на Закона за потребителския кредит се възлага на Комисията за защита на потребителите.

   

0 коментарa

Виж още