След 3 дни изтича срока за промяна на вида на осигуряването

След 3 дни изтича срока за промяна на вида на осигуряването

Напомняме на самоосигуряващите се лица, че могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари 2010 г. Видът на осигуряването се определя с подаването на декларация по образец в 7 дневен срок от започване или възобновяване на трудова дейност. Самоосигуряващите се лица дължат ежемесечно осигурителни вноски, които се плащат до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (осигуровките за януари се внасят до 10 феруари). Осигурителните вноски се внасят по сметките на компетентната ТД на НАП, за всеки месец поотделно, като в платежния документ се попълва само ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на лицето. Ако вноските не са платени в установения срок, за осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за съответния период. В случай, че при започване или възобновяване на трудовата дейност лицето не подаде декларация за вида на осигуряването, то подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Ако към 31 декември 2009 г., лицето е трайно безработно, не получава обезщетение от Бюрата по труда и не се осигурява от държавата или е студент над 26 г., задължително подава еднократно новата декларация – Образец № 7 до 1 март 2010 г. Всички, които остават без работа и не получават обезщетения от Държавата следва да подадат декларация образец № 7 в месеца следващ този, в който са останали без осигурител. Глобата за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. Всички самоосигуряващите се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” до 30 април за задълженията за социално и здравно осигуряване. Това е и срокът, в който са задължени да представят справки №1 и №2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дължимите задължителни осигурителни вноски. Променен е срокът, в който може да се коригира декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”. Коригиращи декларации се подават до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаването й. Коригиращи декларации образец 1 ”Данни за осигуреното лице” се подават до 3 години от датата на възникване на задължението за осигуряване. След изтичане на този срок, корекции са възможни само след изрични указания на НАП или НОИ. До 20 февруари, самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само за фонд „Пенсии”, могат да подадат еднократно и Декларация образец 1 за 2010г. Припомняме, че от 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв., а за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от тази година е повишен на 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителен доход остава– 2000 лв. Глобите за неподаване на осигурителни декларации в срок са 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв., или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

   

0 коментарa

Виж още