Спазени са диагностично-лечебните алгоритми при лечението на 10 годишния Николай Марков

Спазени са диагностично-лечебните алгоритми при лечението на 10 годишния Николай Марков

Проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит” в УМБАЛ „Света Анна” - гр. София не е показала отклонения в лечението на 10-годишния Николай Марков от гр. Добрич. След запознаване с цялата медицинска документация инспекторите са установили, че е спазен диагностично-лечебния алгоритъм на поведение при поставената диагноза за туморно образувание в мозъка. Проверката в лечебното заведение беше назначена на 7.02.2013 г. със заповед на здравния министър Десислава Атанасова след публикации в медиите с цел изясняване на всички обстоятелства по проведеното в УМБАЛ „Св. Анна” – гр. София неврохирургично лечение на 10-годишния Николай Марков. По време на проверката на 7 и 8 февруари инспекторите от Медицинския одит са проверили цялата медицинска документация – епикризи, направени изследвания, като са изискани становища от специалистите, участвали в лечението на детето. Установено е, че Николай е хоспитализиран в болницата два пъти за извършване на операция - на 17.04.2012 г. и на 28.05.2012 г. При първото постъпване са му направени необходимите изследвания и са установени данни за туморен процес на третия вентрикул. Направени са клинико - лабораторни и образни изследвания, пациентът е консултиран с педиатър и анестезиолог, които са дали заключение за възможно оперативно лечение. Проверяващите са установили също, че майката на детето е подписала подробно информирано съгласие относно характера на заболяването, както и за евентуалните рискове от неврохирургична операция. При направената операция на 20.04.2012г. „Медианна субокципитална краниектомия” е установена силно изразена интракраниална хипертенсия, която възпрепятства достигането и отстраняването на туморния процес. Извършена е декомпресия на мозъка. Следоперативният период протича без оплаквания и неврологични усложнения. В съответствие с изискванията на медицинския стандарт и правилата за лечение, на детето са правени вливания на водно - солеви разтвори, проведено е антибиотично, аналгетично, противоедемно и антиконвулсивно лечение. При изписването Николай Марков е без оплаквания, с нормално за възрастта телесно и нервно-психично развитие, без неврологичен дефицит, оперативната рана е зараснала първично. Дадени са препоръки за хигиенно-диетичен режим и медикаментозно лечение. Операцията е извършена от проф. Бусарски с асистенти д-р Арнаудова и д-р Петков. При изписването, родителите на Николай Марков са информирани, че предвид характера на туморното образование и трудностите по неговото цялостно отстраняване, е необходимо детето да се яви за реоперативно лечение за отстраняване на мозъчния тумор като е посочена и дата - 28.05.12 г. Лечебното заведение е дало препоръки в рамките на един месец след изписването, детето да се явява на амбулаторни контролни прегледи в ДКБ на лечебното заведение. При проверката на Медицинския одит не са намерени данни за явяване на такива прегледи. От проверената документация е видно, че втората операция на Николай Марков е направена на 1.06.2012 г., след като детето постъпва повторно в Неврохирургична клиника на МБАЛ „Св. Анна” гр. София. В Оперативния екип са били проф. Бусарски, д-р Деникатонов и д-р Петков. Както и при първата интервенция, отново са планирани и извършени клинико-лабораторни и образни изследвания. Лабораторните изследвания са показали стойности в рамките на референтните. Извършени са консултации с педиатър и анестезиолог със заключение за възможно оперативно лечение. Всички необходими информирани съгласия са с положен подпис на майката на пациента. При направената втора операция е достигната туморната маса в областта на третия вентрикул, която е с кистично-солидна характеристика и вид на глиом. Извършена е частична екстирпация на тумора. Следоперативният период протича без усложнения, оперативната рана е заздравяла първично, а оперативните конци са свалени в срок. Хистологичният резултат е за бластом - астроцитом I-II ст. Случаят с Николай Марков е разгледан на заседание на общоболничния онкокомитет като е взето решение за подходящата следоперативна лъчетерапия. Лъчелечението с телегаматерапия в областта на туморната формация е проведено в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков” - гр. Варна. Детето е понесло добре лъчелечението. При изписването на Николай Марков от УМБАЛ „Св. Анна” - София са дадени препоръки за спазване на хигиенно-диетичен режим и медикаментозно лечение. Планирани са и два контролни прегледа в диагностично консултативен кабинет на Неврохирургична клиника в рамките на 30 дни след дехоспитализацията. От ИАМО не са установили данни, че такива прегледи са осъществени.

   

0 коментарa

Виж още