Справяме се добре като членка на ЕС

Справяме се добре като членка на ЕС

България е постигнала отлична координация на стриктно изпълнение на задълженията по членството й в ЕС, според доклада на премиера Сергей Станишев, представен днес в парламента. Документът е за участието на страната ни в процеса на взимане на решения на ЕС по време на словенското и на френското председателство. По време на словенското председателство - от 1 януари до 30 юли 2008 г., Съветът по европейските въпроси (СЕВ) е провел 23 заседания и е одобрил 201 рамкови позиции. Одобрил е и 39 позиции, които са представяни пред Европейския съвет и пред Съвета на Европейския съюз, включително на неформалните срещи. Справка на Еврокомисията сочи, че към 26 август 2008 г. страната ни е на пето място сред държавите членки по процент на въведени в националното законодателство директиви на ЕС. България е постигнала най-добрия резултат, достиган до момента от държава-членка, по отношение транспонирането в националното законодателство и прилагането разпоредбите в областта на вътрешното стопанство. Към 9 юли 2008 г. България е първата държава-членка на ЕС, която някога е постигала 0 процента дефицит. От 1 януари 2007 г. до 15 октомври срещу България има открити 112 процедури за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС. Всички те се намират или са приключили в досъдебната фаза на производство, като към момента няма заведени дела срещу България в Съда на Европейските общности. От всички започнати процедури срещу България 84 са официално закрити от ЕК след предпрпиемане на съответните мерки от страната ни, а закриването на други 4 се очаква много скоро. Само в 5 случая Еврокомисията е преминала към втория етап от досъдебната процедура - изпращане на мотивирано становище. Три от тези случаи вече са закрити. Четвъртият се отнася до въвеждането на единен европейски номер "112" за спешни повиквания и се очаква то да бъде закрито, защото на 30 септември т.г. системата за спешни повиквания започна официално работа на територията на цялата страна. Петият случай на изпращане на мотивирано становище е за неизпълнение на задължението на България да докладва пред ЕК по механизма за мониторинг за емисиите на парникови газове в Общността и прилагането на Протокола от Киото. Припомня се, че на 1 февруари 2008 г. правителството одобри законопроект за ратифициране на Договора от Лисабон, който беше ратифициран от парламента на 21 март същата година. България се включи в първия цикъл на обновената Лисабонска стратегия в началото на 2007 г., когато представи своята национална програма за реформи 2007-2009 г. Страната ни ще представи пред ЕК своята актуализирана национална програма 2008-2010, включително отчет за изпълнението за 2008 г. до края на октомври. При дискусиите по време на двете председателства по предложения от Еврокомисията трети лисабонски пакет България подкрепя намирането на алтернативен модел за ефективно отделяне на преносните оператори, който не налага промени в собствеността на компаниите. Правителството полага максимални усилия за осигуряване на допълнително финансиране за преодоляване на негативните последствия от извеждането от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй", като целта е европейската помощ да продължи и след 2009 г. По законодателния пакет на ЕС "Енергетика и климат". България споделя позицията, че поставените в него цели трябва да позволят достатъчна гъвкавост на членките за реално изпълнение на целите, което да гарантира и докаже водещата роля на ЕС в борбата с изменението на климата. Припомня се възражението на България срещу решенията на ЕК по националните планове за разпределение на квоти на емисии на парникови газове. Те имат сериозен негативен ефект върху приоритетите на правителството за поддържане на макроикономическа стабилност и високи темпове на икономически растеж за постигане на сходство с останалите икономики на ЕС. Българското правителство ще отстоява докрай пред съда на Европейските общности искането си за пълна отмяна или корекция и допълнение на двете решения на ЕК, пише в доклада. По инициатива на България беше внесена съвместна декларация с още 8 новоприсъединили се държави за уеднаквяване на нивата на подкрепа на земеделските производители и помощите, които получават. "Настояваме тази форма да се промени, защото българските производители са поставени в неравностойно положение", каза Станишев. При обсъжданията по време на френското председателство на ЕС, свързани с миграцията и убежището, България е заявила подкрепа за позицията на председателството за контрол върху миграцията, като се отчитат нуждите на пазара на труда на държавите членки. Страната ни подкрепя инициативата за привличане на висококвалифицирани кадри от трети страни. "България винаги е била активна по темата за разширяването на ЕС и ситуацията в нашия регион", посочи Станишев. Той отбеляза, че основната цел на българската политика е в консолидиране на поетите от ЕС ангажименти за европейска перспектива на страните от региона и насърчаване на необходимите реформи и изпълняване на критериите за членство.

   

0 коментарa

Виж още