Стара Загора беше домакин на работна среща по въпросите на деинституционализацията

Стара Загора беше домакин на работна среща по въпросите на деинституционализацията

На 19.02.2013 г. в община Стара Загора се проведе работна среща с общините от южна България по въпросите за деинституционализацията на деца от домове за медико-социални грижи, организирана от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, съвместно с Областен информационен център – Стара Загора. В срещата взеха участие Деница Николова, Главен директор ГД „Програмиране на регионалното развитие“ и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“; Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика; Валентина Симеонова, заместник министър на труда и социалната политика; Калин Каменов, председател на Държавна агенция за закрила на детето; Правда Игнатова, Директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на Агенцията за социално подпомагане”, експерти, работещи по проблемите на деинституционализацията и над 60 представители на общини от южна България. Кметът на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров благодари за навременно организираната среща и подчерта изключителната важност на процеса на деинституционализация, тъй като децата, живеещи в домове нямат възможност да се интегрират в пълна степен в обществото и да получат грижата и семейната среда, от които имат нужда. По проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" на Оперативна програма „Регионално развитие" в Стара Загора ще бъдат изградени 7 центъра за настаняване от семеен тип на стойност до 4, 8 млн. лв. Заместник министър Симеонова подчерта, че след излъчване на филма за дома в село Могилино е направен пълен анализ на условията в социалните заведения в страната. В началото деинституционализацията се е възприемала само като подобряване на материалната база на домовете. През последните години, обаче, се налага съвършено нов подход - заедно с извеждане на децата и закриване на институциите, да се създават условия за предоставяне на нови услуги в общността, ориентирани към потребностите на всяко дете. Тя поясни, че всички проекти в тази посока се допълват взаимно и е много важно те да се реализират в рамките на заложените срокове. Г-жа Правда Игнатова представи възможностите за финансиране на проекти в съответствие с визията за деинституционализация на децата по Опративна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Да не изоставим нито едно дете“ – компонент 1 и 2, „Приеми ме“, „Шанс за щастливо бъдеще“ – компонент 1 и 2, „Живот в общността“. Г-жа Деница Николова подчерта необходимостта от обща визия по отношение на социалните мерки през новия програмен период. Един от акцентите в Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде допълващите инфраструктурни мерки за социална интеграция, свързани с деинтитуционализация на възрастни хора и провеждане на социална жилищна политика по отношение на маргенализирани групи. Важна роля за реализирането им ще имат разработваните от общините интергирани планове за градско възстановяване и развитие. Заместник министър Зорница Русинова представи визията и приоритетите, залегнали в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за новия програмен период 2014 – 2020 г. По време на срещата се дискутираха въпроси за основните етапи при извеждане на децата от домовете, точния алгоритъм на дейностите след приключване на етапа на строителство, ролята и мястото на съпътстващите услуги за интеграцията на децата. Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още