Стара Загора няма да остане без разделно събиране на отпадъци

Стара Загора няма да остане без разделно събиране на отпадъци

Във връзка с разпространеното днес от „Екопак България“ АД съобщение до медиите, ръководството на Община Стара Загора заявява, че то не отговаря на истината. Няма опасност Стара Загора да остане „без система за разделно събиране на отпадъците от опаковки най-малко за три или повече месеца“. На 31 януари предстои сесия на Общинския съвет, която ще разгледа Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора, Предложение за определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора и Проект за договор за сътрудничество за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. След гласуването от ОбС веднага ще бъде сключен нов договор. Напомняме на представителите на „Екопак България“ АД, че в продължение на годините, през които функционира тази система, независимо от полаганите усилия и от двете страни, се наблюдава трайна тенденция на намаляване на количеството събрани за рециклиране отпадъци. Предадените през 2010 г. за рециклиране общо 829 т. хартия, стъкло, и пластмасови опаковки, намаляват през 2011 г. на 535 т., което е показателно за реалния резултат от тяхната работа. Усилията на Община Стара Загора са да бъде намалено количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване чрез разделно събиране. По този начин ще бъдат намалени отчисленията, които плаща общината, а респективно гражданите ще заплащат по-ниска такса битови отпадъци. Размерът на отчисленията е различен за всяка година и се увеличава значително през годините. Например за 2013 год. за депониране на тон битов отпадък на депо, което не отговаря на нормативните изисквания (каквото е общинското депо в местността „Мандра баир“) отчисленията са по 30 лв./тон или около 1 920 000 лв. годишно.

   

0 коментарa

Виж още