Стара Загора - Сдружение за управление на отпадъците - втора среща

Стара Загора - Сдружение за управление на отпадъците - втора среща

Община Стара Загора в максимално кратък срок да възложи изготвянето на Доклад за Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за регионалното съоръжение за третиране на отпадъци”. Около това решение се обединиха представителите на 12-те общини, които предстои да учредят Сдружение за управление изграждането на регионалното депо. „До регистрацията на сдружението не бива да се губи нито ден. Нямаме информация за удължаване на срока за закриване на общинските депа за отпадъци, който изтича на 16 юли следващата година.” – информира на срещата директорът на РИОСВ-Стара Загора Нанчо Видев. Освен първоначална вноска за регистрация на сдружението от 100 лева, всяка от общините ще участва и с вноска от по 8 стотинки на жител, за да се събере общата сума от 25000 лв. За възлагането и изготвяне на доклада за ОВОС – бе решено още днес. До края на септември 12-те общини ще гласуват на общински сесии решение за участие в Регионално сдружение за отпадъците в регион Стара Загора и ще излъчат свой представител в него. На 18 септември Общински съвет – Стара Загора също ще разгледа предложение за решение, в което определя кмета на Общината като представител в сдружението. На срещата днес от Община Павел баня информираха, че разглеждат икономическите параметри на извозването и преработката на отпадъци, за да уточнят, къде ще им бъде по-изгодно – в депото край Стара Загора или край Карлово. „Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия и е отговорен за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци. Към настоящия момент Община Стара Загора обезврежда, генерираните на територията й отпадъци на общинско депо в местността „Мандра баир”. Действащото депо не отговаря на изискванията на европейското екологично законодателство и следва да бъде преустановена експлоатацията му в срок до 16.07.2009 год. В Национална програма за управление на дейностите с отпадъци е заложен регионалния принцип за управление на отпадъците респ. изграждане на инфраструктура за третирането им. Правителството подкрепя приоритетното създаване на регионални съоръжения, тъй като европейската практика е доказала ползи от регионализацията на управление на отпадъците. В плана за действие на цитираната програма, регионът на Стара Загора е включен като такъв, където трябва да се изгради едно от 55 - те регионални депа. В териториалния обхват на бъдещото регионално съоръжение са включени общините Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. В одобрената от ЕК Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в индикативния списък на големи проекти в приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” е включен проектът „Изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъци в регион Стара Загора”. Задължително условие за кандидатстване за средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за реализацията на инвестиционния проект е учредяване на Регионална асоциация за управление на отпадъците (РАУО) – сдружение на общините по смисъла на глава осма от ЗМСМА. За подпомагане на местните власти за ефективно усвояване на предвидените по Оперативната програма средства за регионални депа, в рамките на ИСПА е стартиран проект за техническа помощ EuropeAid 124484/D/SV/BG „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Костенец и Луковит”. През месец октомври 2007 год. беше подписано двустранно Споразумение между общините, включени в регионалното депо на регион Стара Загора и МОСВ за правата и задълженията, които възникват при реализация на проекта за техническа помощ. Техническата помощ включва основно: подготовка на мерки от институционален характер, изготвяне на предпроектни проучвания за приоритетните инвестиции, заявления за кандидатстване, изготвяне на тръжни документи.” – се казва в мотивацията на проекта за решение за участие в сдружението, който ще бъде внесен на сесия на Общински съвет-Стара Загора на 18 септември тази година.

   

0 коментарa

Виж още