Стара Загора се подготвя за зимата

Стара Загора се подготвя за зимата

Във връзка с подготовката на област Стара Загора за работа при усложнени зимни условия през зимата на 2008/2009 година областният управител Мария Нейкова разпореди кметовете на общини в срок до 17.10.2008 година да регламентират със свои заповеди дейностите по подготовка за работа на общинските структури и търговски дружества на територията на общините в условията на усложнени зимни условия. Съгласно заповедта на областния управител до 05.10.2008 година следва да се назначат длъжностни лица от общинските администрации, които да контролират и координират действията на търговските дружества, определени за поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места. До 17.10.2008 година кметовете на общини в област Стара Загора следва да създадат необходимата организация за своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информацията при усложняване на зимната обстановка, чрез кметовете на населени места и дежурните длъжностни лица в търговски дружества и ведомствата. Дежурните в Общински съвети по сигурността предават данните в реално време на дежурния в Оперативния комуникационно информационен център /ОКИЦ/. Госпожа Нейкова разпореди още общините в област Стара Загора да подпомагат организирането на медицинското осигуряване в населените места с личен лекар и до 07.11.2008 г. съвместно с Регионалния център по здравеопазване да създадат необходимата организация за транспортиране на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни до специализираните болнични заведения при усложнени зимни условия. Съгласно заповедта до 10.10.2008 г. Трябва да се актуализират телефонните указатели за оповестяване и координация на спасителните и неотложно аварийно възстановителни работи /СНАВР/ и същите се представят в Областна администрация. При получаване на информация от Националния институт по хидрология и метеорология за рязко влошаване на метеорологичните условия, свързано с обилни снеговалежи, снегонавявания и обледенявания да се осигури денонощно дежурство на автомобил с повишена проходимост за оперативните групи, осъществяващи непосредствено ръководство на аварийно-спасителните дейности. Госпожа Нейкова настоя до 14.11.2008 г. да се извърши преценка на необходимостта от техника и длъжностни лица за провеждане на аварийно спасителни работи при усложняване на обстановката. При нужда към съставните части от Единната спасителна система (ЕСС) да се включи допълнително и друга инженерно-строителна техника. Областният управител Мария Нейкова разпореди още до 30.10.2008 г., чрез отделите по образование в общините да се организира проверка на готовността за отопление на училищата, превоза на ученици от отдалечени населени места и създадената организация за преодоляване на критични ситуации, произтичащи от снеговалежи, снегонавявания и обледявания. Областният управител Мария Нейкова разпореди в срок до 14.11.2008 г. Кметовете на общини в област Стара Загора да организират и проведат срещи с командирите на военни поделения на територията на съответната община, с цел подобряване координацията при възникване на критични ситуации. «До 14.11.2008 г. да съгласуват действията с търговските дружества, определени за снегопочистване и зимно подържане на Общинската пътна мрежа и улиците в населените места през зимния сезон, като се предвиди привличане на допълнителна техника при усложнена обстановка. Да осъществят контрол на елементите от критичната инфраструктура за готовността им за работата и нормално функциониране при усложнени зимни условия, относно осигуреността им със запаси от суровини, материали и резервни части, изготвяне на графици и готовност за дежурства на аварийни и оперативни групи. В срок до 10.11.2008 г. да се представят в Областна администрация сведения за техниката, определена за почистване на общинската пътна и улична мрежи в населените места. В сведенията да бъдат посочени фирмата, техниката, регистрационните номера, шофьорите, мобилни и др. телефони за връзка . Да имат готовност съвместно с органите на пътна полиция и фирмите за пътно подържане за промяна в организацията на движение по общинската пътна мрежа в зависимост от конкретните пътни и метеорологични условия, включително и за пренасочване или ограничаването му в отделни пътни участъци. Да организират допълнително сигнализиране с пътни знаци, указателни табели и други помощни средства на пътищата от общинската пътна мрежа До 14.11.2008 г. да проведат заседания на Шабовете за координация на спасителни и неотложно аварийно възстановителни работи и организиране на взаимодействието между всички участници в дейностите по зимно поддържане на общинската пътна и улични мрежи. До 14.11.2008 г. да организират и проведат технически преглед на техниката, определена за зимно поддържане на пътната и улична мрежи, като се обърне внимание за наличие на мобилна връзка с водачите, изправността на запалителната система, осветлението, отоплението на машините, състояние на гуми, снегоринни дъски, гребла, осигуреността с пясък, сол, луга и др. Протоколите от извършените прегледи да се представят в Областна администрация до 20.11.2008 г. До 10.11.2008 г. да определят длъжностни лица от Общинската администрация за информиране на средствата за масово осведомяване и населението за усложнена зимна обстановка, предприетите мерки, поведение на хората, вероятни срокове за ликвидиране на последствията. До 30.10.2008 г. да се актуализират плановете за провеждане на спасителни и аварийно възтановителни работи при усложнени зимни условия и съгласно чл.64, ал.1 от Закона за защита при бедствия. Информацията от актуализацията да се сведе в Областна администрация за актуализиране на областния план СНАВР» - се казва още в заповедта на областния управител Мария Нейкова.

   

0 коментарa

Виж още