Стартира проектът „Помощ в дома в община Казанлък“

Стартира проектът „Помощ в дома в община Казанлък“

На 21 февруари 2013 г. от 11.00 часа в зала № 6 на Община Казанлък официално бе представен проектът „Помощ в дома в община Казанлък“. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На 29.11.2012 г. Община Казанлък подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на този проект. Той е на стойност 225 180.53 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ и е с продължителност 17 месеца, 12 от които са за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. Проектът бе представен от заместник-кмета по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова и ръководителя на проекта Пепа Димитрова. Присъства екипът по проекта, както и директорите на Бюро по труда – Казанлък, дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, директорите на домовете за възрастни хора в града. Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на възрастни, самотни хора и хора с увреждания от община Казанлък чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им за независимост и социално включване, включително чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от грижи от институционален тип. Чрез този проект ще бъдат обгрижени 75 души от общината, а ще бъдат създадени 32 работни места. Кандидати за потребители на услугата могат да бъдат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Предоставянето на услугата „Домашен помощник” ще бъде съобразена с предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. На потребителите ще бъде извършена оценка на потребностите за ползване на услугата от социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Казанлък. За предоставяната почасова услуга потребителите ще заплащат такса в размер на 0,22 лв. на час, определена от Общински съвет - Казанлък по реда на Закона за местните данъци и такси. Кандидати за домашни помощници могат да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Кандидатите за домашни помощници подават следните документи: 1.Заявление /по образец/; 2.Автобиография; 3.Медицинско свидетелство за работа /оригинал/; 4.Свидетелство за съдимост /оригинал/; 5.Копие на сертификат от завършен курс за ДП /ако има/; 6.Декларация за съгласие за достъп до лични данни /по образец/; 7.Декларация за поверителност /по образец/; 8.Служебна бележка, относно регистрация БТ; 9.Карта за настоящ адрес /при нужда/; Кандидати за потребители подават комплект документи: 1. Заявление /по образец/; 2. Експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК; 3. Декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми /по образец/; 4. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично; да не е нотариално заверено; 5. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)/документ за настойник или попечител/; Срокът за подаване на документи за домашни помощници и потребители е от 01.03.2013 г. до 31.03.2013 г. в Домашен социален патронаж – гр.Казанлък. Реално предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” ще започне от 01.06.2013 г.

   

0 коментарa

Виж още