Стартира Проект "Чрез обучение към компетентност и ефективност" в Областна администрация Стара Загора

Стартира Проект "Чрез обучение към компетентност и ефективност" в Областна администрация Стара Загора

Заместник-областният управител Теодора Иванова представи екипа, който работи по проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. "Чрез обучение към компетентност и ефективност". Това стана на встъпителна пресконференция в конферентната зала на Областна администрация Стара Загора, която е бенефициент на проекта. Той е финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирането е от ЕС чрез Европейския социален фонд, и е в размер на 37 347,00 лева. Продължителността на проекта е 12 месеца. Екипът за управление на проекта е Венета Хаджийска - ръководител и Емилия Пенева – счетоводител. Проектът цели да се повиши капацитетът на държавната администрация на областно ниво чрез: Обучение на служителите от Областна администрация Стара Загора в сферата на компютърните технологии и системите за управление на качеството чрез придобиване на знания и умения за проектиране и използване на функционалните възможности на софтуерни продукти и аналитични способности за едновременното им прилагане с оглед създаване на предпоставки за по-ефективна работа на служителите, както и надграждане в контекста на е-правителство. Придобиване на знания и умения, свързани с осъществяването на вътрешен одит за поддръжка и актуализация по стандарта за качество ISO 9001:2008 Основни дейности по Проекта: Дейност1: Оперативно управление и отчетност; Дейност 2: Обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/” - ИТО-8; Дейност 3: Обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /напреднали/”- ИТО-9; Дейност 4: Обучение по каталога на ИПА – курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word” - ИТО-11; Дейност 5: Обучение за вътрешни одитори по стандарта за качество ISO 9001:2008; Дейност 6: Информация и публичност на дейностите по проекта; Целева група са служители в Областна администрация Стара Загора. В Областна администрация Стара Загора работят 37 души по щатно разписание, разпределени в две дирекции – обща и специализирана. Жените са 27, което представлява приблизително 73% от общата численост. В заложените в проекта обучения са включени 30 служители, което представлява 81% от числеността на администрацията. Укрепването на капацитета на целевата група ще гарантира създаването на професионална, отговорна и ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж, способна ефективно да функционира в структурите на Европейския съюз. Очаквани резултати: Обучени 30 служители за работа с електронни таблици и анализ на данни в MS Excel; Обучени 30 служители за обработка на данни в таблици, потребителски формати и условно форматиране в MS Excel; Обучени 30 служители за динамичен обмен на данни между MS Excel и MS Word; Обучени 6 служители за вътрешни одитори във връзка с поддръжката на внедрената система за управление качество ISO 9001:2008; Реализирани дейности по информация и публичност; Дейностите по проекта предвиждат придобиване на компетенции, които ще бъдат устойчиви във времето, тъй като усвоените умения ще позволят надграждане чрез въвеждане на принципи на добро управление, както и ще бъдат реална предпоставка за изпълнението на стратегията за електронно правителство. Придобитите умения ще доведат до икономии на средства за разплащане с външни консултанти по стандарта за качество. Знанията ще допринесат за реално повишаване на компетентността и ефективността на администрацията, тъй като имат определена и ясно изразена практическа и приложима насоченост.

   

0 коментарa

Виж още