Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание

Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание

Наредбата за символиката и отличията на Столична община ще бъде променена по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова на днешното заседание на Столичния общински съвет. Ще бъде разгледан и доклад относно изменение и допълнение на Решение № 110 на Столичния общински съвет от 8 март тази година за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с проектно предложение „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”. Вносители на доклада за зам.-кметовете на Столична община с направление строителство и култура - Ирина Савина и Тодор Чобанов. На днешното заседание на Общинския съвет ще бъдат разгледани и два доклада на зам.-кмета на Столична община по направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” Албена Атанасова относно увеличение на средната месечна брутна работна заплата и увеличение числеността на персонала в сектор „Асистент за независим живот” към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Столична община за 2012 г., както и относно предложение за актуализация на средна месечна брутна работна заплата в дейност 525 „Клуб на инвалида, пенсионера и други”.

   

0 коментарa

Виж още