Съкратиха отпуските на всички кметове в Община Стара Загора

Съкратиха отпуските на всички кметове в Община Стара Загора

Заради възникналите пожари през последните дни от 1 септември т.г. бяха прекратени летните отпуски за всички кметове и кметски наместници на селища от Община Стара Загора, съобщават от пресцентъра. Разпоредено е да се организират денонощни дежурства за наблюдение в землищата на селата и незабавно, при забелязване на възникнали пожари, да се уведомяват органите на Пожарна безопасност и защита на населението (тел.160), Община Стара Загора (тел. 614 821, 0887 819 903), "Гражданска защита" (тел. 630 765), Държавно лесничейство (тел. 623 334, 0889 320 855). Организацията на дежурствата се възлага на кметовете и кметските наместници. Те трябва да съдействат пред собствениците на селскостопански машини и техника в населените места да се включат при необходимост в гасенето на пожари. Припомня се изричната забрана за палене на огньове, стърнища и тревни площи в заповед на кмета на общината, издадена в началото на летния пожароопасен сезон, заедно с програма за действие. На 4 септември (четвъртък) от 10.00 ч. и.д. кмет на Община Стара Загора Велизар Балабанов организира извънреден Ден на кмета за кметовете и кметските наместници - във връзка с възникналите пожари в някои села. Ще бъде извършен повторен инструктаж по кметската заповед от 25.03.2008 г. В нея се нарежда директорът на "Държавно лесничейство" - поделение Стара Загора, да сформира групи за наблюдение на горския фонд в общината и групи за гасене при възникване на горски пожари. Да се организира бързото им оповестяване и придвижване до огнищата на пожарите, както и оборудването им с лични предпазни и гасачески средства. Кметовете на села и населени места да сформират групи за наблюдение и пожарогасене на територията на селата, като проведат инструктаж с тях за мерките на безопасност при гасене на горски и полски пожари. При възникване на горски и полски пожари кметове и кметски наместници незабавно да докладват на дежурния по ОбСС. В срок от 24 часа след възникване на събитието да се донася на кмета на общината писмено, като се посочат времето за възникване, местността, собственика на земята или арендатора и предполагаемите причини за инцидента. Ръководителят на звено "Контрол по чистотата и опазване на околната среда" при Община Стара Загора във взаимодействие с фондация "Митрополит Методи Кусев" да организират наблюдение в парк Аязмото, "Бранителите на Стара Загора" и "5 октомври". Управителят на "Обредни дейности" ЕООД да организира постоянно наблюдение и да предприеме мерки за устройване на минерализовани ивици, наблюдение и недопускане на пожари в гробищния парк. Управителят на "Нелсен Чистота" ЕООД да има готовност за осигуряване на 3 автоцистерни за подвоз на вода за нуждите на "Пожарна безопасност и защита на населението" при извършване на пожарогасителни работи. Забранява се на всички председатели на земеделски кооперации, арендатори, собственици на земеделски земи, частни производители и гражданите да палят огньове и изгарят стърнища, тревни площи и друга суха растителност на територията на общината. И.д. кмет приканва всички жители на Община Стара Загора при възникване на пожари да оказват пълно съдействие на органите, осъществяващи пожарогасителните дейности, и да вземат активно участие в пожарогасителните работи. Всички граждани, юридически лица, арендатори, земеделски производители и председатели на земеделски кооперации, неизпълнили настоящата заповед, подлежат на финансови санкции, а при по-тежко провинение - и наказателна отговорност. Росица АЛЕКСАНДРОВА

   

0 коментарa

Виж още