Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас,Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул."Александровска" №83, представляващ обект №3, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 90 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 9 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 270 лева. Заповед № 1278/22.05.2012 год. на Кмета на Община Бургас. Търгът ще се проведе на 04.07.2012 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.07.2012 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. Оглед на обектите може да бъде извършван на 08.06.2012 г. и на 22.06.2012 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 05.07.2012 г. от 10,00 до 11,00 часа Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС. Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 02.7.2012 година. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 03.07.2012 година. При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.07.2012 година. Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 09.07.2012 година. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.

   

0 коментарa

Виж още