Състоянието на въздуха в Стара Загора

Състоянието на въздуха в Стара Загора

След регистрираното от Автоматична измервателна станция /АИС/ „Зеления клин” в продължение на три часа от 18 до 20 часа на 22 декември превишение на алармения праг на азотния диоксид в атмосферния въздух на гр. Стара Загора , през следващите часове нивата на този замърсител се понижиха, съобщиха от общината. Стойностите на азотния диоксид към 8 часа на 23 декември са под нивото на алармения праг от 400 µg/m3, но са по-високи от средночасовата норма 210 µg/m3. Към 9 часа беше регистрирано отново повишение на азотния диоксид и неговота стойност достигна 429,31 µg/m3, но в следващите два часа нивото на показателя се понижи и се колебае в границите на 250 - 300 µg/m3. Според експертите на РИОСВ Стара Загора причина за регистрираните повишения на азотния диоксид са неблагоприятните метеорологични условия (инверсионни процеси и безветрие), които възпрепятстват разсейването на емитираните от автомобилния транспорт и битовото отопление емисии на вредни вещества. За съжаление прогнозните метеорологични данни за близките часове не сочат бърза перспектива за разсейване на замърсителите в атмосферния въздух. През целия период на повишени нива на азотния диоксид в Стара Загора, автоматичните измервателни станции „Остра могила” и „Ръжена”, ситуирани в обсега на полигон Змейово не са отчели нито едно превишение на нито един от измерваните показатели. Нещо повече, нивата на всички измервани замърсители са значително по-ниски от пределно допустимите норми, което е категорично доказателство за липса на каквото и да е замърсяване на въздуха на Стара Загора от страна на полигона. Припомняме, че двете станции в селата Остра могила и Ръжена бяха инсталирани през 2007 год. с оглед идентифициране на евентуални емисии от полигон Змейово. Тези станции извършват контрол освен на основните атмосферни замърсители (азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици ПМ10) и на някои специфични такива: фосген (COCl2), хлор (Cl2), хлороводород (НCl), циановодород (HCN) и киселинност (рН) на отмосферните валежи. Чувствителни групи от населението, които могат да се повлияят неблагоприятно от възникналата обстановка са: деца (особено до 5 годишна възраст), възрастни, хронично болни с респираторни заболявания и болни от астма. Като превантивна мярка се препоръчва да се следят съобщенията на медиите и при регистриране на по-високи от алармения праг стойности на азотния диоксид чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито.

   

0 коментарa

Виж още