С повече от 80 % от гласовете на общинските съветници бе приет бюджет 2013 година на Община Карлово

С повече от 80 % от гласовете на общинските съветници бе приет бюджет 2013 година на Община Карлово

На редовно заседание на общински съвет Карлово бе приет Отчетът на Община Карлово за 2012 г. в размер на 21 773 388 лв. – 86,6 %. Данъчните приходи са изпълнени на 74,3 % и са събрани повече 653 948 лв. спрямо бюджетната 2011 г. В резултат на добра финансова политика и спазване на бюджетната дисциплина просрочените задължения са намалели с 403 055 лв. Изпълнен е план-графикът за погасяване на стари просрочени задължения в размер на 1 487 130 лв., което е със 185 130 лв. в повече от планирания. Всички бюджетни поделения са финансирани на 100 %. Приоритетите при съставяне на бюджета на Общината за 2013 г. са образованието, детските ясли, социалният сектор, изпълнение на парични вземания срещу Общината и разплащането на просрочените задължения. Бюджетната рамка за 2013 г. възлиза на 25 161 015 лв. и се подкрепи и прие с над 80 % от гласувалите общински съветници. Показателно е, че най-голям относителен дял в бюджета за 2013 г. заема функция „Образование” – 42,4 %, или в абсолютна стойност 10 660 391 лв., а като цяло хуманитарните дейности представляват 56,2 % от общия бюджет. Инвестиционната програма на Общината е в размер на 4 028 889 лв. и включва основни инфраструктурни обекти, започнати през 2012 г. и нови такива. Успешната практика за усвояване на средства по Европейски проекти и програми ще продължи и през тази година. В бюджета за 2013 г. са разчетени средства за съфинансиране на капиталови разходи по проекти по Оперативни програми в размер на 388 521 лв.

   

0 коментарa

Виж още