Три старозагорски фирми кандидатстват за зимна поддръжка на пътищата в община Стара Загора

Три старозагорски фирми кандидатстват за зимна поддръжка на пътищата в община Стара Загора

Три старозагорски фирми участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2013 - 2015 год.“ Това са „Пътно строителна компания Ес Би Ес” АД, гр. Стара Загора, „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора и „Пътстрой“ ООД, гр. Стара Загора. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 700 000 лв. без ДДС. Комисия, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров, отвори днес офертите на участниците. На следващия етап ще бъдат разгледани и оценени техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията на възложителя, след което ще се отворят ценовите оферти за извършване на зимната поддръжка за следващите два зимни сезона. Процедурата ще завърши с решение на кмета за класиране на участниците и избор на изпълнител.

   

0 коментарa

Виж още