Три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище ще бъдат открити в Казанлък

Три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище ще бъдат открити в Казанлък

Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в гр.Казанлък“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Договорът е за 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 379 650,18 лв. В рамките на проекта са изградени четири нови сгради – три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Два от Центровете са изградени в общински имот на ул. „Петьо Ганин” в гр. Казанлък. Третото ЦНСТ и защитеното жилище са изградени в общински имоти в кв. „Васил Левски”. Всяка от сградите има обособен собствен двор. Центровете имат капацитет 12+2 деца до 18-годишна възраст. Защитеното жилище е за младежи с капацитет 8 души. В рамките на проекта в новопостроените четири сгради се доставя оборудване и обзавеждане, чрез което се създават нормални условия за живеене на потребителите на услуги. Самите социални услуги ще бъдат разкрити с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Община Казанлък разработи проект за разкриване и предоставяне на услугите, който е одобрен за финансиране. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Двата проекта – за изграждане на центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище и за разкриване на социалните услуги в тях, имат за цел чрез прилагане на интегриран подход да се създадат условия грижата на институциите за децата и младежите без родители и в неравностойно положение да бъде заменена с нов вид грижа от резидентен тип, близък до семейната среда.

   

0 коментарa

Виж още