Туризмът не е приоритет за държавата

Туризмът не е приоритет за държавата

Туризмът генерира около 14-15% от брутния вътрешен продукт на България, като официално заетите в сектора са около 102 000 души. Тези цифри са достатъчно показателни за огромното значение на отрасъла за националната икономика и заетостта. Въпреки това туризмът е оставен без сериозна подкрепа от страна на държавата, като същевременно не съществува генерална стратегия за бъдещето и устойчивото му развитие. Формално отрасълът се регулира от Държавната агенция по туризъм (ДАТ). Тя е призвана да осъществява държавното управление в туризма, като: „разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма”, както и да „организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи”. С оглед на факта, че туризма е изцяло в частни ръце, и че държавата дори не организира в чужбина адекватни рекламни кампании на българския туристически продукт, съществуването на подобна административна структура е напълно неоправдано и тя може да бъде премахната! За туризма може да отговаря напр. отдел от трима души в Министерство на икономиката, който да се занимава единствено с администриране на средствата за реклама на страната като туристическа дестинация, отпускани от бюджета. Проблемът е, че въпросните средства за реклама на България и туристическия ни продукт са съвсем малко. Касае се за едва 5,8 млн.лв. през цялата 2008г., от които 1,7 млн. за издръжка на чиновниците в ДАТ. За сравнение – бюджетът на Гърция за реклама тази година е 121 млн. евро (!), при това страната е съпоставима с България като население и територия. Бюджетът на една Турция за реклама през 2008г. е около 140 млн. евро. Това, което може да направи правителството ни при тези условия, е увеличаване на средствата за реклама на националния туристически продукт. Бюджетният излишък само през първите осем месеца от началото на годината надхвърля 4,6 млрд. лева., като от тях биха могли да бъдат отделени поне 20 млн. евро за организиране на адекватна международна реклама на България като туристическа и бизнес дестинация. Други недостатъци на сега действащия модел в регулацията на туризма са свързани пак с Държавната агенция по туризъм. Агенцията събира сравнително високи такси за регистриране на туроператори и туристически фирми, които са в размер на 5000 лв. Смятаме, че подобни регистрационни такси трябва да бъдат премахнати, още повече, че в почти никоя страна от Европейския съюз такси за регистриране на туроператори и туристически фирми не се събират. Наред с това категоризацията на туристически обекти не трябва да се върши от държавни органи, а от браншовите организации на самия бизнес. Пак в тази връзка напълно безполезна е и идеята за създаване на нова административна структура в сферата на туризма, а именно т.нар. Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма, конституирана с решение на Министерски съвет на 02.10.2008г. Ясно е, че туризмът е от огромно значение за страната ни, както и че правителството няма никаква идея как да бъде подкрепен отрасъла. За да бъде осигурено трайното присъствие на България на международния пазар като атрактивна туристическа дестинация, са нужни много повече средства за национална реклама и същевременно по-малка администрация, която да не спъва развитието на сектора. Валентин СТОЯНОВ Кореспондент на Наблюдател, юрист и член на Контролния съвет на СДС

   

0 коментарa

Виж още