Търсят се лични асистенти

Търсят се лични асистенти

Във връзка с изпълнението на проект “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” Община Созопол уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора от град Созопол и селата на общината като социални асистенти. Кандидатите за социални асистенти работещи по проекта следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Всички желаещи да работят по проекта, като социален асистент, в срок от 11.02 до 15.03.2013 г. могат да подават следните документи за кандидатстване във Фронт – офиса на Община Созопол. 1. Заявление по образец /получава се при подаване на документите във Фронт – офиса на Община Созопол / 2. Професионална автобиография - приложение към заявлението 3. Лична карта-копие 4. Регистрация като безработен 5. Копие от диплом за завършено образование Начинът за провеждане на подбора на кандидатите е в 3 кръга: - Потенциалният кандидат подава заявление / по образец/ заедно с прилежащите документи във Фронт –офиса на Община Созопол - Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати; - Публикуване на списък с одобрените кандидати. Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси” - равенство между половете и превенция срещу дискриминация; - иновации и прилагане на политики; - партньорство и овластяване; - добро управление на програми и проекти; - устойчиво развитие. На информационно табло в община Созопол, на сайта на община Созопол, ще бъде съобщено кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане. Повече информация за условията на проекта може да получите на тел. 0550/ 2 22 72 и тел. 0550 2 57 12 от 8.30 до 17.00 часа.

   

0 коментарa

Виж още