Удължава се срокът на проект „И аз имам семейство”

Удължава се срокът на проект „И аз имам семейство”

Срокът за изпълнение на Проект „И аз имам семейство", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, по който Община Казанлък работи вече втора година, се удължава със седем месеца и се променя на 31.05.2014 г. (съгласно първоначалният договор дейностите трябваше да приключат в края на м. октомври 2013 г.). Удължаването на проекта е съгласно Заповед №РД08-36/18.07.2013 г. на ръководителя на Договарящия орган в рамките на първоначално утвърдения бюджет и не предвижда включване на нови дейности. Продължава приемът на заявления от всички желаещи кандидати за приемни семейства на територията на община Казанлък. Проектът е част от националната стратегическа реформа в грижите за деца и е ключов по деинституционализация им. От стартирането му до момента кабинетът по приемна грижа на ул. „Войнишка“ № 25 е посетен от тридесет и седем кандидати за приемни родители. След прецизните разяснения на екипа по приемна грижа, са подадени 12 заявления за приемни родители. Шест семейства са преминали обучение и оценка. Едно семейство, утвърдено преди стартирането на проекта към Дирекция "Социално подпомагане”, промени своя доставчик и предоставя професионална приемна грижа с доставчик Община Казанлък. В това семейство вече има настанено дете от месец декември 2012 г. Три семейства са утвърдени от Комисия по приемна грижа към РДСП – Стара Загора. В две от тях има настанени деца, които са изведени от Дом за медико-социални грижи за деца “Мария Луиза”, с. Бузовград. В третото е настанено дете, което е изведено от семейна среда. Нови три семейства са преминали успешно обучение и очакват да бъде свикана Комисията по приемна грижа, за да бъдат утвърдени, след което може да започне процес на настаняване на деца в тях. Екипът за администриране на проекта на местно ниво продължава своята работа за популяризирането му и изграждането на позитивни нагласи към приемната грижа за подобряване качеството на живот на децата без семейство и деинституционализацията им.

   

0 коментарa

Виж още