Удължиха срока за кандидатстване на Община Казанлък с проект по ОПРР

Удължиха срока за кандидатстване на Община Казанлък с проект по ОПРР

В резултат на среща на 14 ноември 2011 г. на кмета на община Казанлък Галина Стоянова с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и с Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Община Казанлък получи удължаване на срока до 15 април 2012 г., в който да кандидатства с проект за изграждане на 3 центъра за настаняване от семеен тип и 1 защитено жилище за деца, настанени в социални институции. Община Казанлък заедно с още четири общини не успя да подаде проектното си предложение до 30 септември 2011 г. по технически причини, свързани с откриването на обществената поръчка. Отсрочката от 6 месеца, която бе дадена на Община Казанлък, е достатъчен срок за представяне на проектното предложение за изграждане, оборудване, обзавеждане на центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и защитеното жилище /ЗЖ/. Проектът е по ОП „Регионално развитие”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, като Община Казанлък е конкретен бенефициент. Схемата е насочена към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Проектът на Община Казанлък е на стойност 2 463 969,76 лв., като не се изисква собствено съфинансиране от общинския бюджет. Продължителността му е до 24 месеца.

   

0 коментарa

Виж още