Учениците в девети и десети клас ще получават подготовка, свързана с отбраната на страната

Учениците в девети и десети клас ще получават подготовка, свързана с отбраната на страната

Правителството одобри наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища. Изискването за наредбата е на Закона за отбраната и въоръжените сили и на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Основание за издаването й е и необходимостта младите хора да притежават познания и да придобият умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Обучението се налага и от факта, че през 2007 г. беше отменена задължителната наборна военна служба. Учениците от девети и десети клас в средните училища ще преминават задължителна подготовка в рамките на по пет учебни часа от определените в учебните планове часове на класа. Те ще се провеждат съвместно от класния ръководител и военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или цивилно лице въз основа на сключен граждански договор. Деветокласниците ще се запознават със задълженията на българските граждани по отбраната на страната, същността на гражданско-военните отношения, оказването на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер и др. На младежите в десети клас ще бъде представяна историята на въоръжените сили, мисиите и задачите им и участието им в операции извън територията на страната, целите и задачите на резерва на въоръжените сили и др. Обучението на студентите е доброволно. Те ще могат да преминават курсове по начална (до 90 академични часа годишно) и/или специална (не по-малко от 90 академични часа годишно) военна подготовка. Началната военна подготовка е насочена към придобиване на знания по строева, тактическа и огнева подготовка, действия при терористични актове, ядрена, химическа и биологическа защита и опазване на околната среда, инженерна подготовка, спасителни и евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ. Специалната военна подготовка ще предлага знания по огнева, тактико-специална, свързочна и морска подготовка, оцеляване, топография, топогеодезия, ориентиране и общовойсково разузнаване. Обучението ще се провежда с решение на академичния съвет на висшето училище, което избира курс от Каталога на курсовете, обявен от министъра на отбраната, и определя броя на участниците в него. Обучението се провежда от преподаватели от военните академии, висшите военни училища, военнослужещи, определени със заповед на министъра на отбраната, или преподаватели от гражданските ВУЗ. Средствата за провеждане на подготовката на учениците и на обучението на студентите ще се планират и осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.

   

0 коментарa

Виж още