Училищата получават повече права при определяне на стипендиите за възпитаниците си

Училищата получават повече права при определяне на стипендиите за възпитаниците си

Правителството прие постановление за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Неговата цел е децентрализиране на предоставяните от държавния бюджет средства за стипендии, като по този начин се създава възможност за формиране на училищни политики за насърчаване повишаването на образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици. Важен инструмент за стимулиране развитие на училищните политики е предвидената възможност част от средствата за стипендии, планирани в държавния бюджет, да се разпределят между училищата въз основа на резултатите на учениците от националното външно оценяване или въз основа на социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование. С постановлението кабинетът регламентира правото на училищата да определят разпределението на средствата по видове стипендии, критериите за кандидатстване и за класиране на учениците, размера на всеки вид стипендия, периода, за който се отпуска – за учебна година или учебен срок, конкретните условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището, сроковете за кандидатстване, документите за кандидатстване и др. Разширява се и кръгът на ученици с право на стипендии – освен обучаващите се в дневна форма, се включват и ученици в индивидуална форма на обучение. Месечните стипендии са за постигнати образователни резултати, подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, подпомагане на ученици с трайни увреждания и на ученици без родители. Училището може да определя и еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, както и за ученици, постигнали високи резултати в процеса на обучение и за участието им в различни извънкласни и извънучилищни инициативи. Актуализират се размерите на месечните стипендии като те могат да бъдат определяни в диапазона между 21 лв. и 50 лв., с изключение на целевата месечна стипендия, която е до 100 лв. Сегашният максимален размер е 21 лв. Когато ученикът е класиран за отпускане на повече от един вид месечна стипендия, той има право да избере вида на стипендията, която ще получава. Запазва се правото на учениците в държавните, общинските и частните училища да получават стипендии, осигурени със средства на европейските структурни фондове по време на провеждане на ученическа производствена практика. Стипендиите на учениците се финансират чрез целеви средства от държавния бюджет. Допълнителни средства могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличието на възможности за това.

   

0 коментарa

Виж още