Фирмите ще подават годишните си отчети само на едно място

Фирмите ще подават годишните си отчети само на едно място

От догодина фирмите няма да подават годишен финансов отчет, а годишен отчет за дейността (ГОД). Това означава, че с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. (които се подават през 2010 г.) дружествата ще представят една и съща информация пред НАП и Националния статистически институт (НСИ). Промяната е предвидена в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица. Измененията са направени, за да се преустанови практиката дружествата да предоставят една и съща финансова информация и пред НАП, и пред НСИ. Вместо това, фирмите ще могат да избират на кое от двете места да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са 2 – по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация ще става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата. В резултат на направената промяна НАП ще използва електронната система и създадената организация в НСИ за събиране и въвеждане на данните от годишния финансов отчет в електронен вид. Годишните отчети за дейността ще са в различна форма за различните видове дружества. Например един е образецът за едноличните търговци, друг за финансовите предприятия, трети за политическите партии и лицата с нестопанска цел. Образците на годишните отчети за дейността, включително и попълняеми в електронен вид бланки ще бъдат публикуван в сайтовете на НАП www.nap.bg и на Националния статистически институт www.nsi.bg до края на годината. Повече информация и консултации може да се получи от НСИ на телефон 02/9857 160 и от кол центъра на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор.

   

0 коментарa

Виж още