Хората с трайни увреждания с равен достъп в държавната администрация

Хората с трайни увреждания с равен достъп в държавната администрация

Равен достъп на кандидатите до заемане на длъжности за държавни служители без ограничения по признак "увреждане" се осигурява с приетите от правителството промени в Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Създава се нов раздел, съдържащ правила за провеждането на централизиран конкурс за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания. Такъв конкурс ще се организира от Института по публична администрация поне веднъж годишно. Той ще се обявява със заповед на министъра на държавната администрация и административната реформа. Конкурсът ще се оповестява публично и ще представлява общ тест, проверяващ знанията на кандидатите по устройството и функционирането на администрацията, основни познания за ЕС в условията на членство и общоезиковата подготовка. Успешно издържалите централизирания конкурс могат да бъдат назначавани без провеждане на отделен конкурс, но след като органът по назначаване провеждане допълнително интервю. Промените в наредбата са във връзка с измененията в Закона за държавния служител, с които се въвежда квота за назначаване на лица с трайни увреждания като държавни служители в администрацията

   

0 коментарa

Виж още