Цанка Ганева: Над 38% от бюджета на общината е за сектор образование

Цанка Ганева: Над 38% от бюджета на общината е за сектор образование

За проектобюджета на община Стара Загора Агенция „Фокус” разговаря с директора на Дирекция „Финанси” в общината Цанка Ганева Фокус: Какъв е размерът на приходната част на бюджета на община Стара Загора за 2011 година? Предвиждате ли намаления в някое направление? Цанка Ганева: Предвиждаме приходите в бюджета за 2011 година да са 78 790 000 лв. Тези приходи, в сравнение с актуализирания бюджет за 2010 година, са с 8 млн. по-малко. Най-голямото намаление идва от това, че в сумите за здравеопазване, болниците за следактивно лечение няма да бъдат финансирани през бюджета на общината, а средствата ще постъпват директно. Това са диспансерите, които съгласно Законът за лечебните заведения се преобразуваха в медицински центрове от 1 ноември и ще се финансират директно от Министерство на здравеопазването. Друго намаление, от 1-2 или 3 % има в местните данъци, където намалението е защото изместваме събираемостта от една година в друга, заради тенденциите от финансовата криза. Сериозно намаление предвиждаме в таксите от технически услуги, в сравнение с бюджета от миналата година. Например, някои от дейностите по строителство са със сериозно намален обем и съответно това влияе върху количеството на исканите от фирмите и гражданите услуги от общината. Фокус: Предвиждате ли промяна на някои от местните данъци или такси? Цанка Ганева: Не, нямаме предвидено намаление на данъчните ставки. Изключение правят фирмите, където балансовите стойности на активите са в много по-ниски размери от пазарните цени. От началото на 2011 година техните данъчни основи ще бъдат на базата на данъчните оценки, които са по-близки до пазарната цена. Там съответно ще има завишение в някои случаи в пъти на данъчните основи. Затова ние предложихме едно намаление от 0,25 промила или фирмите ще заплащат вместо по 1,75 промила, както през 2010 г., ще плащат 1,5 промила данък. Фокус: Какво е изпълнението на бюджета за 2010 година? Има ли община Стара Загора големи длъжници и всъщност частни лица или фирми са длъжниците на общината? Цанка Ганева: Не бих могла да кажа, че имаме големи длъжници. Имаме несъбираеми взимания от фирми или дружества ,които отдавна не са в списъка на действащите предприятия. Техните задължения едва ли бихме ги събрали. От местни данъци за миналата година изпълнението е 97 % като най-ниското ни изпълнение е от патентни данъци, защото има доста фирми, които са минали на друг начин на облагане. По отношение на имуществените данъци събираемостта е 97%. Големи затруднения срещаме при данъка на превозните средства. Имаме фирми с много големи задължения ,но ние вече сме в процедура по принудително събиране като се надяваме, че голяма част от тези приходи ще бъдат събрани през 2011г. По отношение на приходите от продажби, не бих казала, че нещата са зле. С актуализацията на бюджета през юли ние сериозно намалихме очакванията за доходи от собственост. Там отчитаме една не лоша събираемост от 97%. От планираните 2,7 млн. лв. приходи от продажба на общинска собственост отчитаме някъде 2,3 млн. лв. Фокус: Ще трябва да определите и размерът на туристическия данък за 2011 година. Какви размери предвиждате и какви приходи очаквате? Цанка Ганева: Около 200 хил. лв. са очакваните приходи. Размерът на туристическия данък е определен от декември като е много близък до таксата, която се заплащаше преди. Фокус: Как са разпределени разходите ви за 2011 година? Цанка Ганева: Над 38% от бюджета на общината е за сектор образование. Дейностите и функциите в този сектор от години наред заемат най-голяма част от бюджета. Здравеопазването беше на второ място, но след отпадането на финансирането на диспансерите, този сектор вече е на 3 или 4 място. 15% от приходите на общината ще бъдат насочени към озеленяване, благоустрояване, улично осветление, чистота. За социалните дейности се отделят 6%. Фокус: Какъв е размерът на инвестиционната програма и какви са основните проекти, заложени в нея? Цанка Ганева: Инвестиционната ни програма е в размер на 13 млн. лв. като недостигът на средства ни принуждава да сме широко отворени към възможностите на европейските структурни и кохезионни фондове, ние имаме подготвени проекти за над 100 млн. лв. 7,5 млн. лв. имаме за ремонти. Имаме проект за 8 млн. лв. за благоустрояването на кв. „Железник” в града. Заложили сме 2,2 млн. лв. за придобиване на дълготрайни материални активи, които са свързани с образованието, здравеопазването и социалните услуги. Предвиждаме около 700 хил. лв. за създаване на проекти за кандидатстване по европейските фондове. Фокус: Имате подготвени проекти за над 100 млн. лв. Каква част от тези проекти очаквате да се реализират през 2011 и какви средства ще постъпят в общината? Осигурени ли са средствата за съфинансиране? Цанка Ганева: по време на публичното обсъждане на бюджета, освен бюджета, обсъждахме и проектите, които общината ще реализира през 2011 година. Обявихме и намерението на общината да поеме дълг чрез Фонд ФЛАГ за проекта ,свързан с благоустрояването на кв. „Железник”, за проект за културно-историческото наследство на града, проектите за интегралните планове. Намерението на общината за поемане на дълг е чрез мостово финансиране на ФЛАГ е 3,5 млн. за предварително изплащане на дейностите по оперативните програми и 730 хил. лв. за съфинансиране на два основни проекта за благоустрояването на квартала в Стара Загора и проекта за културно-историческото наследство. Ние очакваме и залагаме около 4 млн. лв., които са вече изпълнени работи по проекти от миналата година. Тези разходи не са верифицирани. Фокус: Имате ли неплатени разходи от миналата година и доколко това буди притеснение? Цанка Ганева: Към 31 декември Стара Загора има 2,6 млн. неразплатени разходи. Голяма част от тях са договорени с разсрочено плащане и не носят допълнителни тежести за общината. 780 хил. лв. са за ремонт на една детска градина като е договорено 8 месечно отсрочено плащане и ще бъде платена чак в средата на 2011 година. Останалите са разходи от последните месеци на 2010, особено от декември. Фокус: Проведохте общественото обсъждане- какви бяха мненията на гражданите, какви бяха предложенията? Цанка Ганева: Приходната част никой не иска да я коментира. Тези обществени обсъждания касаят основно разходната част на бюджета. Нямаме предложения за увеличаване на данъците и таксите. Имаше много разумни предложения по отношение на разходната част, които вероятно ще намерят място в разходната част на бюджета. Едно от предложенията беше за поставяне на светофари, за довършване на ремонт на улица, или на учебно заведение. Най-вероятно тези предложения ще намерят място в бюджета за 2011 година. Бюджетът на Стара Загора предстои да се обсъжда в комисиите на общинския съвет и на 17 февруари вероятно ще го приемем.

   

0 коментарa

Виж още