Цената на електроенергията намаля средно със 7% от днес

Цената на електроенергията намаля средно със 7% от днес

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) намалява цените на електроенергията средно с около 7% от днес.Предложеното намаление на цените на електрическата енергия за битовите потребители се дължи на следното: Намаление на признатия максимален размер технологични разходи (загуби по мрежата) за електроразпределителните дружества от 15% на 12%, което намери отражение в цената за пренос на ниско напрежение. Корекция на цената на Обществения доставчик, по която продава електрическа енергия за регулирания пазар, като е отразено намалението на цените на електрическата енергия на производителите, използващи природен газ като основно гориво. Промяна на тарифната структура, като се създават условия за стимулиране на потреблението на нощна енергия, което от своя страна се очаква да създаде условия за по-балансирано управление на електроенергийната система като цяло. В проекта на решение на ДКЕВР са публикувани и крайните цени на енергията за клиентите на ниско напрежение, което ще даде възможност на доставчиците на електрическа енергия да фактурират на клиентите си по една цена. Допълнителна информация за елементите, които са включени в нея дружествата ще предоставят на гърба на фактурата. Предложеното намаление на цените за битовите потребители от 5 март 2013 г. не включва промяна в квотите на производителите, участващи във формирането на т.нар. „миксова цена“, т.е. запазени са утвърдените от комисията квоти за производителите за регулирания пазар от 1 юли 2012 г. Средното намаление на цените за ЧЕЗ е 7,17%, за ЕВН е 7,28% и за ЕНЕРГО ПРО – 6,22%.

   

0 коментарa

Виж още