Членовете на Областния съвет за развитие приеха днес годишния мониторингов доклад

Членовете на Областния съвет за развитие приеха днес годишния мониторингов доклад

Членовете на Областния съвет за развитие приеха днес годишния мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2011 година. На работната среща, ръководена от областния управител Недялко Недялков, участие взеха кметове на общини, председатели на общински съвети, синдикати и представители на работодателски организации. Областният управител Недялко Недялков подчерта, че този доклад представлява само етап от процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги и сподели, че „за всички е важно да гоним цели, допринасящи да подобряване качеството на живот, за пълноценната реализация и грижата за общностите в риск.” При разработване на Областната стратегия са изведени и конкретно посочени приоритетните направления отнасящи се към рискови групи и съдържанието на социалните услуги, а именно: деца и семейства в риск, уязвими групи и лица в неравностойно положение, стари хора, развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. На областно и общинско ниво се работи в посока за създаване на условия за социално включване на деца и хора в неравностойно положение и уязвими групи чрез разкриване на услуги и грижи в общността, което позволява реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск. През 2011 г. в областта са разкрити две нови социални услуги – центрове за социална рехабилитация и интеграция в гр. Стара Загора. На срещата бе подчертано, че в област Стара Загора се предлага широк спектър от социални услуги за рисковите групи, за разлика от развитието на услугите на общинско ниво. Това се дължи на обстоятелството, че повечето социални услуги са концентрирани на територията на община Стара Загора. В общините Казанлък, Раднево и Гълъбово също е налице минимален пакет социални услуги, които да задоволяват основно потребностите на рисковите групи от общината. . В останалите общини се предлагат услуги само за стари хора, като преимущество има домашния социален патронаж. През 2011 година във всички общини се предлага услугата „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” на лица с увреждания. По – висока активност при развитието на социалната политика в сферата на социалните услуги се наблюдава в общините Гълъбово, Казанлък, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан. На заседанието днес Трифон Трифонов от Областния информационен център представи актуални схеми за кандидатстване по проекти, финансирани по Оперативните програми до края на 2012 година. Това са програми: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, „Зелена и достъпна градска среда”, „В подкрепа на следващия програмен период”, „Да не изоставяме нито едно дете” и бизнес програмите: „Аз мога повече”, „По-близо до работа”, „Безопасен труд” и „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

   

0 коментарa

Виж още