Шест наказателни постановления за 11 700 лв издаде РИОСВ-Пловдив от началото на годината

Шест наказателни постановления за 11 700 лв издаде РИОСВ-Пловдив от началото на годината

Шест наказателни постановления на обща стойност 11 700 лв издаде директорът на РИОСВ-Пловдив инж. Валя Атанасова от началото на годината. Четири от тях са за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, две – на Закона за управление на отпадъците. За януари и февруари екоекспертите са извършили 247 проверки на 202 обекта, като са направили 142 предписания за отстраняване на констатираните нарушения на нормативната уредба. Съставени са 13 акта, 6 от които за неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки. За периода са отменени текущите месечни санкции на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив и на „Легия” АД, Раковски, наложени за изпускане в атмосферния въздух на замърсители над емисионните норми, тъй като резултатите от проведените измервания показват спазване на нормите. Намалени са и текущите месечни санкции на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив след като представените резултати от собствените периодични измервания показват по-ниски стойности на контролираните показатели.

   

0 коментарa

Виж още