Ще се проведе информационна среща с цел ограничаване на производствения травматизъм в Айтос

Ще се проведе информационна среща с цел ограничаване на производствения травматизъм в Айтос

Под мотото „Работете внимателно! Пазете живота и здравето си!” ще се реализира информационна среща с цел ограничаване на производствения травматизъм в Айтос. Това съобщиха организаторите. Информационната среща е част от национална кампания, която ще се разгърне в 19 града на страната и ще има за цел да повиши информираността на целевите групи, относно ограничаване на производствения травматизъм. В залата на Община Айтос от 14,00 часа ще бъдат представени филми за ограничаване на производствения травматизъм в строителството, преработващата промишленост, дърводобива, ще се разпространяват листовки и брошури, съдържащи информация относно основните причини за производствения травматизъм, мерки за предотвратяването му в най-рисковите сектори на икономиката, както и как работещите да се предпазят от трудовите злополуки. В последните години нивото на производствения травматизъм се счита за един от важните показатели за качеството на условията на труд и на дейностите за осигуряване на здраве и безопасност при работа на национално, регионално и фирмено ниво. Причините за производствения травматизъм са многобройни: технически (напр. отсъствие на ограждения на въртящи се и движещи се части, неизправност на машини и съоръжения), технологични (използване на опасна технология или на опасна работна практика); организационни (отсъствие на фирмена политика по здраве и безопасност при работа, неправилна организация на работата; липса на контрол и обучение по техническа безопасност; недостатъчен вътрефирмен контрол на рисковете; отсъствие или неправилна употреба на защитни средства и приспособления; извършване на работа от неупълномощени лица; липса на утвърдени и ясни инструкции за безопасна работа на работните места; непровеждане или формално провеждане на инструктаж и обучение по безопасност на труда; лошо поддържане на работното място). През 2010 г. в България са станали 3025 трудови злополуки, от тях 94 са завършили със смърт, а 22 с инвалидност. 575 от злополуките са се случили по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място. 1134 от всички злополуки са с жени. Производственият травматизъм предизвиква човешки страдания, но и големи икономически загуби – общо загубените календарни дни през 2010 г. са 158 324. Условията на труд в България значително се различават от тези в западните страни, членки на Европейския съюз по фактори, които водят до почти двойно по-високите нива на трудови злополуки у нас. Водещ отрасъл по броя на трудовите злополуки е строителството, следван от търговията на едро, производство на машини, здравеопазване, транспорт и др. Формалното отношение към дейностите по здраве и безопасност при работа показва, че те повече се възприемат като ненужно задължение, наложено от закона, отколкото като действие с ключово значение както за успешната дейност на фирмата или организацията, така и за отделния човек и цялата нация. Според проучване в страните от ЕС България заема второ място по общ брой трудови злополуки на работното място и общ брой трудови злополуки, предизвикали неработоспособност. Броят на злополуките е по-голям в малките и средните предприятия.

   

0 коментарa

Виж още