Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявява прием в магистърска програма по „Международни отношения”

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявява прием в магистърска програма по „Международни отношения”

Интересувате се от продължаване на обучението в магистърска степен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” ? Имате интерес към динамично променящия се и глобализиращ се свят Следите международните отношения на България и дипломатическата й дейност Желаете да се реализирате като високо квалифициран специалист в сферата на международните отношения или като дипломат Работите в държавната администрация и прилагате достиженията на правото на Европейския съюз и неговите политики Посветили сте се на частен бизнес и желаете да го разширите в ЕС и извън него Принадлежите към гражданското общество и търсите международно призвание Търсите реализация в традиционните и електронни медии с профил „международни отношения” Желаете да станете международен служител Вашата магистърска програма е „Международни отношения” в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Националната агенция по оценяване и акредитация даде програмна акредитация на образователната и квалификационна степен „магистър по международни отношения” с решение, взето с Протокол № 16 от 17 юли 2013 г. със срок на валидност на акредитацията 5 години. През учебната 2013/2014 г. Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием в ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по международни отношения ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър” Какво предлагаме ? Съвременен учебен план, съобразен с актуалните тенденции в обучението по международни отношения във водещи университети в Европа и света. Програма, съобразена с изискванията за заемането на длъжност „стажант-аташе” и първа дипломатическа длъжност „аташе” в Министерство на външните работи на Република България. Нови, малко застъпени, актуални и с практическа насоченост курсове. Високо квалифициран преподавателски състав. Съвременна учебна база и специализиран информационен център по „Международни отношения”. Модерни методи на преподаване (лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, ролеви игри и други интерактивни форми, представяне и обсъждане на курсови работи). Участие в стажове, програми, конкурси и други инициативи на Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България. Ръководител на програмата е проф. д-р Ирена Илиева (irena_ilieva). За повече информация: law.uni-plovdiv.bg/?page_id=1784 и тел. 032/261 319 г-жа Таня Стоянова.

   

0 коментарa

Виж още