10 октомври – Световен ден на психичното здраве

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

За първи път Световния ден на психичното здраве в календара на СЗО се отбелязва на 10 октомври 1992 г. и протича под логото „Няма здраве без психично здраве”. Според доклад на СЗО от 2007 г. по-голяма част от изследваните страни отделят по-малко от 1% от здравния си бюджет за психично здраве. При проведено скринингово проучване в България през 2005 г. се оказва, че психичните разстройства достигат до 20% от общата заболяемост в страната за 1 година и са на едно от най-високите нива сред повечето европейски страни. Тревожните разстройства и разнообразните им клинични прояви са едни от най-често срещаните. На второ място са разстройствата на настроението и на трето място психичните разстройства със злоупотреба на вещества. Промоцията на психичното здраве е изключително важна, тъй като всички сме подложени на ежедневен стрес. Стресът е един от основните рискови фактори за възникване на редица заболявания. Комбиниран с други рискови фактори като тютюнопушенето, двигателния инактивитет и нездравословното хранене води до многократно повишаване на риска от възникване и развитие на хроничните неинфекциозни болести. Профилактиката на стреса в рамките на Политиката за психично здраве и Националния план за действие към нея е една от основните дейности по които работи РИОКОЗ – Стара Загора. Изключително важни са уменията за преодоляване на ежедневния стрес. Други акценти насочени към подрастващите са превенция на агресията, а към семейната среда свързани с добрия семеен психоклимат. От 2005 г. в РИОКОЗ – Стара Загора е разкрит консултативен кабинет, който работи приоритетно в сферата на отказа от тютюнопушенето, но включва в дейността си превантивното психологическо консултиране. През 2009 г. през кабинета са преминали 195 клиенти, като от тях 125 са консултирани във връзка с преодоляване на стреса. През 2010 г. към настоящия момент от общо 216 консултирани клиенти – 129 консултации касаят профилактика на стреса. Сравнителните данни за същия период през 2009 г. показват, че от общо 136 консултации - 89 са свързани с профилактика на стреса, т.е. относителният дял видимо нараства. Цифрите са изключително показателни като тенденция. Много често стресът и тютюнопушенето са свързани рискови фактори. Психичните разстройства причиняват щети не само на отделния човек, но и значителни социални и икономически разходи. За пореден път РИОКОЗ – Стара Загора ще отбележи световния ден на психичното здраве чрез провеждане на работна среща на педагогическите съветници, която ще се проведе на 07.10.2010 г. от 13:00 часа в зала №105 на 1-вия етаж в сградата на РИОКОЗ – Стара Загора. На срещата ще бъдат разгледании актуални проблеми, които касаят подрастващите и ще бъдат планирани съвместни дейности, с цел преодоляване на негативните тенденции в поведението им като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества. През месец ноември предстои провеждане на анкетно проучване сред подрастващи с цел установяване на тенденциите за агресивни прояви и определяне на насоките за дейности през 2011-2012 г.

   

0 коментарa

Виж още