156 проверки извършени от отдел Защита на потребителите през октомври

156 проверки извършени от отдел Защита на потребителите през октомври

През месец октомври служителите от отдел “Защита на потребителите“ са извършили общо 156 проверки в следните направления: -превантивен контрол ; -проверки по сигнали и жалби на потребители; Извършени са текущи проверки в обекти за търговия, услуги и туризъм. - 24 са проверките за превантивен контрол. - 6 са проверените средства за подслон и места за настаняване, относно отчитането на реализираните нощувки, воденето на регистрите на настанени туристи. Проверени са 11 търговски обекта на открито, относно наличие на разрешения за ползване на мястото и заплатена такса за заета площ. Във връзка с новата учебна година продължиха проверките на търговски обекти за продажба на ученически пособия и закуски и хранителни стоки в района на учебни заведения. Проверени са обекти за продажба на дърва за огрев, във връзка с настъпилия отоплителен сезон- общо 18. Извършени са проверки на 4 търговски обекта на територията на селата Червена вода, Ново село и Просена. Посетени са 5 обекта във връзка с подадени жалби и сигнали на граждани. 88 са извършените текущи проверки. Разгледани са 12 жалби на потребители за рекламации на стоки и услуги. Четири от жалбите за рекламации са подадени през септември 2011г., осем са постъпили през октомври 2011г. През периода потребителите са се жалвали основно срещу некачествено извършени услуги:строително-ремонтни дейности и недоставени и монтирани стоки по сключен договор за изработка на дограма – общо 3, 3 са жалбите срещу мобилни оператори, относно завишени сметки по фактури и сключени договори за доставка на услуги. Със съдействието на служителите от отдел „Защита на потребителите” по три от жалбите потребителите са удовлетворени чрез замяна на стоките с нови- за закупена гума от автоцентър и за водна бензинова помпа, както и прекратяване на договор с мобилен оператор без неустойки. По една жалба срещу земеделска кооперация поставените проблеми не са от компетенциите на отдела. Четири от жалбите не са удовлетворени от търговците. Една от тях е срещу фирма, извършваща дялово разпределение относно подмяна на електронните разпределители на топлина, с такива на друг производител. Избраният от живущите топлинен счетоводител няма право да извършва дялово разпределение с част от съществуващите уреди. В момента се работи по три жалби на потребители, по които са извършени проверки, но няма окончателно решение. Една жалба е текуща. Съставените актове за административни нарушения са общо 32 : за нарушения на ЗЗП актовете са 22, 9 са съставените актове за неизпълнение на разпоредбите на Наредба № 5 на Общински съвет-Русе, един е съставен за констатирано нарушение на Закона за туризма. Най-често срещаното нарушение през изтеклия месец е за липса на разрешение за извършване на търговия на открито. Постъпили са пет възражения по съставени актове за нарушения, като един е потвърден от наказващия орган и ще бъде издадено наказателно постановление, по четири възражения производството по съставените АУАН/ Акт за установяване на административно нарушение/ е прекратено. През периода са издадени 43 наказателни постановления: 30 по Закона за защита на потребителите и 13 по Наредба № 5 на Общински Съвет-Русе. На нарушителите са връчени 45 наказателни постановления с наложени санкции и глоби за 12 990 лв. До Русенски районен съд чрез Община-Русе е обжалвано едно наказателно постановление. През периода са влезли в сила четири решения на РРС и РАС. Три от тях потвърждават НП, с едно решение РАС отменя изцяло издаденото НП. Издадени са 25 удостоверения за липса на задължения към общинския бюджет, във връзка с участие в търгове. От наложени глоби и имуществени санкции са постъпили общо 12 796.09 лв., от които 10 021.46 лв. са постъпления по ЗЗП, 556.78 лв. са постъпления по ЗЗППТ/ Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия/ и нормативните актове по приложението му, 2 217.85 лв. са постъпленията по Наредба № 5 на Общински съвет-Русе. От общите приходи, в резултат на действия по принудително изпълнение в Община-Русе са постъпили 3 701.590 лв. от частен съдебен изпълнител, и 714,50 лв. от Национална агенция по приходите.

   

0 коментарa

Виж още