1568 акта съставиха инспекторите от Дирекция Местни данъци и такси Благоевград

1568 акта съставиха инспекторите от Дирекция Местни данъци и такси Благоевград

1568 акта за установяване на задължения по декларации на обща стойност 884 000 лв. съставиха инспекторите от Дирекция “Местни данъци и такси” за периода от 1 май до 30 септември 2011 г. в изпълнение на Плана за действия по определяне и събиране на просрочени задължения по Закона за местни данъци и такси и политиката на община Благоевград за увеличаване на събираемостта на задълженията към бюджета. В резултат на прилагането на тези мерки, към 30 септември 2011 г. в бюджета на общината са постъпили 146 000 лв., на 745 лица са изпратени покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, срещу 15 лица са предприети мерки за принудително събиране на задълженията им. В резултат от предприетите действия е предотвратено изтичането на давностния срок за погасяване на задълженията на 1200 лица - физически и юридически, които имат просрочени задължения над 500 лв. към общинската хазна. Те гарантират на община Благоевград събирането на дължимите суми.

   

0 коментарa

Виж още