16 точки в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора

16 точки в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора

16 точки са включени в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще се проведе в четвъртък, 24 ноември от 9 часа. Съветниците ще изслушат информация за изпълнението на бюджета за деветмесечието на годината. Общите приходи за периода са 59 941 834 лева, от които приходи с държавен характер 34 539 391 лева и приходи с общински характер 25 402 443 лева. Спрямо уточнения годишен план 82 560 559 лева общите приходи са изпълнени 72.6 на сто. Общото изпълнение на данъчните постъпления е 9 360 620 лева или 84.25 на сто от разчета за 2011 година. Съпоставени със същия период на миналата година приходите от местни данъци са увеличени с 1 334 325 лева / 16.62 % /, което се дължи основно на увеличените постъпления от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства. Изплатена е 1 000 000 лева главница по емитиран през 2005 година облигационен заем за инвестиционни разходи. Отчетените разходи по бюджета на общината към 30. 09. 2011 година възлизат на 54 759 097 лева, от които държавни разходи - 30 997 783 лева и общински разходи - 23 761 314 лева. При уточнен размер на капиталовите разходи за годината - 15 045 352 лева през отчетния период са усвоени 3 495 917 лева или 23.24 на сто. В специалната сметка за приходи от приватизация на общински предприятия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол през отчетния период са постъпили средства от продажба на обекти в размер на 350 601 лева. Втора точка от дневния ред е предложение за спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения. В предложението до местния парламент е записано: „Увеличава бюджетните кредити със 117 393 лв, в това число-73 000 лева за функция „Образование", с 36 000 лева за здравеопазване. Намалява планираните средства за обзавеждане на ЦДГ № 8 "Българче"с 29 634 лв., добавя в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година за ремонт на покрив на ІІ ОУ "П.Р.Славейков" 31 000 лв., 6000 лева за ремонт на покрива ОУ"Г.Райчев", доставка и монтаж на котел ЦДГ № 31 „Слънце" 36 000 лева, доставка и монтаж на котел за детска ясла „Роза" 36 000 лева, Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово 8 393 лв." Общинските съветници трябва да изберат представители в състава на областния съвет за развитие на област Стара Загора, в Националното сдружение на общините, в общото събрание на Агенцията за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още