30 фермери от Старозагорско ще купуват семена и торове с нисколихвен кредит

30 фермери от Старозагорско ще купуват семена и торове с нисколихвен кредит

Тридесет земеделски стопани от Старозагорска област подадоха заявления в Областното поделение на Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на нисколихвен кредит за закупуване на семена и минерални торове за есенниците. Крайният срок за приема на документите приключи на 31 октомври, а според ръководителя на фонда Стоян Петров, интересът към програмата е голям в сравнение с миналата година. Кредитът, който може да бъде отпуснат на един фермер, е до 130 хил. лв. с годишна лихва от 3%, като срокът на погасяване е до 1 октомври 2009 г., когато изтича и стопанската година. Като обезпечение на държавните пари земеделците могат да предоставят учредяване на ипотека върху недвижимо имущество, особен залог на машини и съоръжения, складови запаси на зърно, вложено в публични складове, залог на парични средства или банкова гаранция. Обезпечението на кредита трябва да покрива минимум 120% от размера му. В случай, че стопаните не погасят кредита в уговорения срок, те дължат законната лихва от датата на пресрочването. Договорите за отпускане на целевия кредит трябва да бъдат сключени до 14 ноември - заяви Стоян Петров, като ОП на ДФЗ ще съдейства на фермерите за окомплектоване на документите. Земеделските стопани ще трябва да предоставят фактури за закупени семена и/или минерални торове от лицензирани доставчици, които са издадени преди датата на кандидатстване и не по-рано от 11 август. След сключване на договорите фермерите ще получат кредитите си до 15 декември. Парите ще бъдат отпуснати на база направените разходи и след съставяне на констативен протокол за засети площи от областното поделение на ДФЗ. Максималната сума, която могат да получат стопаните за закупуване на семена от пшеница и торове, е по 6 лв. на дка за всяка отделна линия. Сумите, които ще бъдат разпределени за 2008-2009 стопанска година, са 13 млн. лева за семена от пшеница и 9 млн. лева за минерални торове.

   

0 коментарa

Виж още