3480 нарушения установиха трудовите инспектори

3480 нарушения установиха  трудовите инспектори

От началото на 2009 г. до сега инспекторите от Областната инспекция по труда са извършили 583 проверки, от които 92 - по сигнал, съобщи главният инспектор Йордан Йорданов. С доклад до директора на инспекцията са приключили 133 от тях. Проверките са основно в две направления - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовоправното законодателство. Общият брой на констатираните нарушения е 3480, от които 2541 са свързани с условията на труд, 938 - с трудовоправните отношения, 1 - със Закона за народното здраве. Издадените предписания са 3433. За неспазване на законодателството в областта на труда са съставени 52 акта. Връчени са 71 наказателни постановления, от тях са влезли в сила 37, а размерът на постъпилите глоби е 44 580 лв. "Повечето от установените нарушения са свързани c осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а следващите по интензитет са свързани с трудовите правоотношения. Причините са няколко - нормативната уредба, уреждаща условията на труд, е много по-детайлна, непрекъснато влизат в сила нови нормативни актове. Освен това ние се стремим да проверяваме повече предприятия, има дори места, където досега не е упражняван контрол, за да подпомогнем работодателите при осигуряване на заложените в закона и подзаконовите актове условия, защото за някои от тях материята е непозната. В другото направление липсата на трудови договори не е най-честото, но е най-тежкото нарушение. За другите - като липса на правилник за вътрешния ред или пропуски в него, даваме предписания. За липсата на трудов договор обаче санкцията е вече много сериозна - 15 хиляди лв. глоба за всеки работник или служител", коментира Йордан Йорданов.

   

0 коментарa

Виж още