49 застроени нежилищни имота на Община Борово са отдадени под наем

49 застроени нежилищни имота на Община Борово са отдадени под наем

Преди дни бе утвърдена годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2012 г. Тя е приета с решение № 48 по протокол № 5 от 15.02.2012 г. на Общински съвет - Борово. Основната цел на програмата е да гарантира ефективното управление и повишаването на приходите от стопанисването на общинската собственост. Годишната програма е съставена и съобразена с целите на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост, а именно: 1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността. 2.Опазване и подобряване на екологичната среда. 3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост. Към настоящия момент Община – Борово е собственик на 64 сгради, 13 сгради в съсобственост или общо 77 застроени нежилищни имоти. В 3 от тях безвъзмездно са настанени териториални структури на държавни институции, а отдадените под наем имоти и части от тях са 49. През 2012 година Звено „Общинска собственост и бюджет” /”ОСБ”/на Община Борово ще работи приоритетно по следните задачи от стратегията: - обследване на сградите общинска собственост и съставяне на технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите; - преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочното им отдаване под наем или ползване; - подготвяне на проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства по Еврофондовете за подобряване състоянието на сградите; - придобиване на имоти от дарение за общината.

   

0 коментарa

Виж още