5 март: Заседание на Общински съвет-Стара Загора

5 март: Заседание на Общински съвет-Стара Загора

Днес ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет на Община Стара Загора. На заседанието ще се разгледат Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене; Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Стара Загора - първо четене;Допълване на Списъка и одобряване на План-програма на обекти за приватизация през 2009 г.; Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Спортен клуб Спорт за всички” - град Стара Загора върху имот –публична общинска собственост за изграждане на спортна площадка. Заседанието ще разгледа и Отчета за дейността на Общински съвет – Стара Загора през 2008 г. и програмата му за работа през 2009 година и др.текущи.

   

0 коментарa

Виж още