51 възложители да подали заявления за привеждане в съответствие на площадките за отпадъци

51 възложители да подали заявления за привеждане в съответствие на площадките за отпадъци

51 възложители - собственици на площадки за: черни и цветни метали или дейности по третиране на: излезли от употреба моторни превозни средства,излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,и негодни за употреба батерии и акумулатори са депозирали документи в РИОСВ-Русе, изискващи се по новия Закон за управление на отпадъците.40 площадки са заявени за територията на област Русе, 23 за област Разград и 18 за област Силистра. За фирмите, подали заявления с изискващия се пълен набор от документи ще бъдат издадени нови разрешителни.Разрешителните документи на фирмите, които не са подали документи в срок са невалидни и собствениците на тези площадки са длъжни да преустановят дейността си. До 12.04.2013 година следва да предприемат необходимите мерки за почистването им. Новият ЗУО въведе изисквания за местоположението на площадките.Дейностите с черни и цветни метали,отпадъци от метални опаковки,излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.За лицата, извършващи търговска дейност с черни и цветни метали се изисква и представянето на банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Гаранцията е безусловна и неотменяема и се издава от банка съгласно Закона за кредитните институции.

   

0 коментарa

Виж още