56 души с увреждане получават социален асистент в Чепеларе

56 души с увреждане получават социален асистент в Чепеларе

56 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване ще могат да получат социален асистент. За тях ще се грижат 25 безработни лица, в трудоспособна възраст от населените места в Община Чепеларе. Те не трябва да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Предвижда се създаването на Център за услуги в домашна среда към Община Чепеларе. В центъра ще бъде назначен персонал за управление и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Ще се предоставят три типа почасови социални услуги: Услуги за лична помощ: помощ за поддържане на лична хигиена; помощ при хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при рехабилитационни услуги; придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др. Комунално-битови услуги: пазаруване; поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; извършване на административни услуги и плащания; приготвяне на храна с продукти на потребителя и други. Услуги за подкрепа на социалното включване: помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещения на културни мероприятия и др.; помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции. Всичко това става възможно благодарение на спечеления от Община Чепеларе проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе”, по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Начините за кандидатстване бяха разяснени от ръководителя на проекта Марияна Иванова на 26 февруари в град Чепеларе. На срещата присъстваха представители на социалните служби, инвалидни организации, местната власт и бенефициенти по проекта. Продължителност на изпълнение на проекта – 18 месеца, от които 12 месеца са за предоставяне на социалните услуги.

   

0 коментарa

Виж още