600 младежи започват „Старт в администрацията“

600 младежи започват „Старт в администрацията“

От 4 февруари се набират заявления на младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование по проект „Старт в администрацията”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Желаещите могат да преминат стаж по притежаваната от тях специалност в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, съобщиха от Областния информационен център – Пловдив. Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 15.02.2013 г. включително. Проектът „Старт в администрацията” е по процедурата „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” и има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане. От ОИЦ – Пловдив уточниха, че в проекта е предвидено да бъдат включени 600 стажанти, като на този първи етап са заявени 266 работни места. На стажантите се осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство. Общият размер на бюджета по проекта е близо 3 000 000 лв., като Европейският социален фонд осигурява 85% от финансирането, а останалите 15% са национално съфинансиране. Периодът на изпълнението е 28 месеца - от 4.07.2012 г. до 31.10. 2014 г. В проекта могат да се включат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование за 9-месечен стаж. Стажантите могат да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация в посочените ведомства, в т.ч. и в техни териториални звена, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от Европейския съюз. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация, казаха от ОИЦ – Пловдив. Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили висшето си образованието, безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи. Стажантите ще бъдат пряко ангажирани в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане. Стажантите не могат да бъдат включвани в дейности, присъщи на експертните длъжности със спомагателни функции и на техническите длъжности. Изискванията за включване в стажуване са съобразени с изискванията за заемане на длъжност „младши експерт” в държавната администрация, а именно минимално образователна степен „професионален бакалавър” и без изискване за минимален трудов стаж/ професионален опит. Младежите, кандидати за стажуване по проекта, трябва да подадат: - образец на заявление за участие в проекта; - образец на декларация; - автобиография, разработена по Европас формат. ОИЦ – Пловдив информира, че списъкът с работните места по проекта, процедурата за кандидатстване, критериите за подбор на кандидатите и пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адреси: www.az.government.bg/OPHR/projects_agency_details.asp?id=11 www.az.government.bg/OPHR/voucher.asp

   

0 коментарa

Виж още