75% от необходимите средства за саниране на домовете се осигуряват от ЕС

75% от необходимите средства за саниране на домовете се осигуряват от ЕС

Oперативна програма „Регионално развитие” финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в Казанлък и други 35 града в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв., като набирането на желаещи да се възползват от предоставената им възможност за саниране на домовете продължава. Новият момент е, че за всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ в размер на 75% (досега беше 50%) от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда, блок-секция, като това включва разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; както и с набавянето на необходимите разрешителни документи. Във връзка с реализирането на проекта, Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция. Собственици на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, заплащат 100% от разходите в съответствие с притежавания дял от общите части. Oт oперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Дейностите, които са допустими за финансиране по този проект, са: подмяна на дограма (прозорци, врати и др.); топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.); основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията; ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията; ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията; инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията; газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа; съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. По този проект могат да кандидатстват собствениците, които живеят в многофамилни жилищни сгради, където най-малко 60 на сто от РЗП се заема от жилища и е с 6 или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Проектирането на сградата да е преди 26 април 1999 г., а самата тя да е конструктивно устойчива.

   

0 коментарa

Виж още